สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.17 เงิน 16 1. เด็กหญิงภัททิยา  บุรีรักษ์
2. เด็กชายอชิระ  จิระวิศิษฐาภรณ์
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
2. นางเสาวคนธ์  เหลืองทองคำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 19 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  เทพประชุม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ด้วงเกต
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 25 1. เด็กหญิงณัทฎา  สร้อยดอกสน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  มาสังข์
3. เด็กหญิงนรมน  สอนวงษา
 
1. นางสาวพรรณพักตร์  สิงหา
2. นางสาวปพิชญา  สิทธิวงษา