สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก
2. เด็กชายปฐวีกรณ์  ปานหมวก
3. เด็กหญิงพัชราภา  จำปาทอง
 
1. นายโสทอน  หมวดหรี่
2. นางจันทรา  เจริญผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โคตรหลักเพ็ชร
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  สอนสังข์
 
1. นายโสทอน  หมวดหรี่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกาจพล  แก้วพิลา
2. เด็กชายเมธา  ชลธาร
 
1. นายโสทอน  หมวดหรี่
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายพชร  อุ่นน้ำใจ
2. เด็กหญิงอธิชา  พรหมเดช
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พาปาน
 
1. นางตรียาภรณ์  จันทวงศ์
2. นางสาวธนัชญา  โดดดี