สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงนัทชา  สิทธิชัย
 
1. นางพรพรหม  ยกย่อง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธีระพงศ์  บุญผ่อง
 
1. นางสาวจินดา  จตุราริยสัจจัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมาลัย  สมบูรณ์
 
1. นางดรรชนี  จินะเสนา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  เกิดผล
 
1. นางสาวจินดา  จตุราริยสัจจัง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงส้ม  สมบูรณ์
 
1. นายจิระศักดิ์  จันเจือ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤติน  พุฒอินทร์
2. เด็กชายพีรณัฐ  คงประสม
 
1. นายจิระศักดิ์  จันเจือ
2. นางสาวเสาด๊ะ  หัดหมัด
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิราภรณ์  พรมสอน
2. เด็กหญิงพัชราวดี  มุสิก
3. เด็กชายพิชญุตม์  สุรินทร์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  จิตรบำรุง
2. นางพชรพร  มะหะหมัด