สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุริสา  แสนพิมพ์จักร
 
1. นางสาวปัทมา  สังข์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงนัทชา  สิทธิชัย
 
1. นางพรพรหม  ยกย่อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางจำเรียง  เครือสุวรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  ลิพอนเขต
 
1. นางพรพรหม  ยกย่อง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธีระพงศ์  บุญผ่อง
 
1. นางสาวจินดา  จตุราริยสัจจัง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมาลัย  สมบูรณ์
 
1. นางดรรชนี  จินะเสนา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  เกิดผล
 
1. นางสาวจินดา  จตุราริยสัจจัง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงส้ม  สมบูรณ์
 
1. นายจิระศักดิ์  จันเจือ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายชุติพนธ์  เอียดมุสิก
2. เด็กชายปฐวีกรณ์  ปานหมวก
3. เด็กหญิงพัชราภา  จำปาทอง
 
1. นายโสทอน  หมวดหรี่
2. นางจันทรา  เจริญผล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.6 ทอง 4 1. เด็กชายกรภัทร  ทิมเทพ
2. เด็กหญิงมาลัย  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุปาริตา  สังข์ทอง
 
1. นายโสทอน  หมวดหรี่
2. นางจีราวรรณ  คุ้มสวน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โคตรหลักเพ็ชร
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  สอนสังข์
 
1. นายโสทอน  หมวดหรี่
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกาจพล  แก้วพิลา
2. เด็กชายเมธา  ชลธาร
 
1. นายโสทอน  หมวดหรี่
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 6 1. เด็กชายปริญญา  ลิวากรณ์
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.17 เงิน 16 1. เด็กหญิงภัททิยา  บุรีรักษ์
2. เด็กชายอชิระ  จิระวิศิษฐาภรณ์
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
2. นางเสาวคนธ์  เหลืองทองคำ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เพ็ชรแก้ว
2. เด็กชายกฤษนัย  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
2. นางเสาวคนธ์  เหลืองทองคำ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงยอด
2. เด็กหญิงกัลยาณี  คำวิเศษ
3. เด็กหญิงธราภรณ์  สมรักษ์
4. เด็กหญิงนฤมล  วัลลิลา
5. เด็กหญิงพัชรี  มุสิก
6. เด็กหญิงวรันธร  สอนวงษา
7. เด็กหญิงศุกลรัตน์  สีวัด
8. เด็กหญิงอนุสา  พันธ์ชาตรี
9. เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนพร้อม
10. เด็กหญิงเนตรชนก  บุรีรักษ์
 
1. นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์
2. นางเสาวคนธ์  เหลืองทองคำ
3. นางเปรมใจ  ณ รังษี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุนนดา  พูนแก้ว
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ศรีเมือง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงจันทนิภา  จันทร์เสนา
 
1. นายอนุรักษ์  คุ้มเมือง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 19 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  เทพประชุม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ด้วงเกต
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายพชร  อุ่นน้ำใจ
2. เด็กหญิงอธิชา  พรหมเดช
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พาปาน
 
1. นางตรียาภรณ์  จันทวงศ์
2. นางสาวธนัชญา  โดดดี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงดาหวัน  สมรักษ์
2. เด็กชายพชรดล  สถาพรจตุรวิทย์
 
1. นายจิระศักดิ์  จันเจือ
2. นางสาวเสาด๊ะ  หัดหมัด
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤติน  พุฒอินทร์
2. เด็กชายพีรณัฐ  คงประสม
 
1. นายจิระศักดิ์  จันเจือ
2. นางสาวเสาด๊ะ  หัดหมัด
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทราช
2. เด็กชายวีฤทธิ์  จตุรพรนุรักษ์
 
1. นายจิระศักดิ์  จันเจือ
2. นางสาวเสาด๊ะ  หัดหมัด
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คงปาน
2. เด็กหญิงดรัลรัตน์  จันทิ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ศรีเมือง
2. นางสาวจิราพร  ปลอดภัย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  เพียดสิงห์
2. เด็กหญิงราตรี  พรหมเดช
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลายอินท์
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  ศรีเมือง
2. นางสาวจิราพร  ปลอดภัย
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิราภรณ์  พรมสอน
2. เด็กหญิงพัชราวดี  มุสิก
3. เด็กชายพิชญุตม์  สุรินทร์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  จิตรบำรุง
2. นางพชรพร  มะหะหมัด
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 25 1. เด็กหญิงณัทฎา  สร้อยดอกสน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  มาสังข์
3. เด็กหญิงนรมน  สอนวงษา
 
1. นางสาวพรรณพักตร์  สิงหา
2. นางสาวปพิชญา  สิทธิวงษา