สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  เพ็งหนู
 
1. นางสาววันเพ็ญ  หมั่นฝึกพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญญา  สถิ่น
 
1. นางสาววันเพ็ญ  หมั่นฝึกพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  พืชผักหวาน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  หมั่นฝึกพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  อมรสถิตย์
2. เด็กชายปวรุตม์  โสมณวัตน์
3. เด็กชายออมสิน  จักรมานนท์
 
1. นางอนงค์นาถ  เพชรประทุม
2. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงภาวศุทธิ์  หิรัญญะ
3. เด็กหญิงอักษรพลอย  นามวงค์เนาว์
 
1. นางอนงค์นาถ  เพชรประทุม
2. นางสาวปัทมา  ณ สงคราม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยุติม์กร  จันทร์ศิลา่
2. เด็กหญิงอนุชนา  ทองเปล่ง
3. เด็กหญิงอังคณา  เซ่งปุ่น
4. เด็กหญิงเจนจิรา  พลวารี
5. เด็กหญิงเนริน  หาญมนตรี
 
1. นายศุภวัฒน์  ขาวดี
2. นางสาวนราวรรณ  พิศดู
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 1. เด็กชายธนกฤต   บรรจงแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วัธนอินทร์
 
1. นายศุภวัฒน์  ขาวดี
2. นางสาวนราวรรณ  พิศดู
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจักรีพร  สุทธิชาติ
2. นางสาวธิดาวรรณ  แก้วกุล
3. เด็กหญิงนฤมล  สถิ่น
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นิลละคา
5. เด็กหญิงปภาดา  พึ่งแรง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่โง้ว
7. นางสาวมนัสชนก  บุญภิมุข
8. เด็กหญิงมัทนียา  แก้วสีงาม
9. เด็กหญิงลักษิกา  สินศิริ
10. เด็กหญิงวาสินี  บุญสวน
11. เด็กหญิงวิสุดา  รักประชา
12. นางสาววีรวรรณ  นกดา
13. เด็กชายศรันย์ภัทร  เชื้อเมืองพาน
14. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณ
15. เด็กหญิงสิริกร  โปชู
 
1. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
2. นายดัสนัย  ดำมี
3. นายภานุพงษ์  ชูเพ็ง
4. นางสาวปิราวรรณ  ยุทธกิจ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริดาพร  โสภาปัต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา  ดวงทอง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทะวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  นครราช
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แผ่นใหญ่
 
1. นางอุไรวรรณ  สามารถ
2. นางภัชราดา  ภักดีวานิช
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัสยา  หลักไชย
2. เด็กหญิงลักษิกา  ทองนิโรจน์
3. เด็กชายสิทธิโชค  ไกลทุกข์ล้าง
 
1. นางสาวสุนิดา  เตี่ยวหู