สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ขุนภักดี
 
1. นางสุนิศา  อรุณโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  ศุภฤกษ์พฤกษากุล
2. เด็กหญิงผุสดี  พญารัง
3. เด็กหญิงอุมาวดี  แก้วบุตร
 
1. นางสาวเกศสินี  พิริยนนทกุล
2. นางสาววิภาวดี  เพชรสิทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริกร  โปชู
 
1. นางสาวนราวรรณ  พิศดู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.11 เงิน 25 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  คำแพง
2. เด็กหญิงนะซีมิ  โนซากิ
 
1. นางสาวสุนิดา  เตี่ยวหู
2. นางสาวสุนิดา  เตี่ยวหู
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โภคากร
 
1. นางสาวนฤมล  ฤทธิ์หมุน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุภา  สังข์สิงห์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  ศุภฤกษ์พฤกษากุล
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  เหล่าสีนาท
4. เด็กหญิงรัตติมา  สุมามาลย์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทพอาวุธ
6. เด็กหญิงศิริมา  พรมกุล
7. เด็กหญิงศุภัทตรา  พุ่มจันทร์
8. เด็กหญิงอภิญญา   รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  เลิศพันธ์ุ
10. เด็กหญิงอุมาวดี  แก้วบุตร
 
1. นางสาวปิราวรรณ  ยุทธกิจ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพล  ปานเกิด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางภัชรดา  ภักดีวานิช
2. นางสาวเบญจวรรณ  พิทักษ์กาญจน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ด้วงทองกุล
3. เด็กหญิงอังคณา  เซ่งปุ่น
 
1. นางอุไรวรรณ  สามารถ
2. นางสาวสุจันทร์ญา  ปราบโรค
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เพชรประสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐธกูรณ์  แดนทอง
3. เด็กหญิงรุ่งลดา  อินลี
 
1. นางสุวรรณษา  วิเชียร
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผลทวี