สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรภัทร  อินจงจิตร
 
1. นางทัศนา  วรสีห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวีระภัทร  แสงอรุณ
 
1. นางสาวเกศสินี  พิริยนนทกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  นครราช
 
1. นางสาวศิรินภา  แก้วเนียม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทรัพย์ส่ง
 
1. นางสาวเกศสินี  พิริยนนทกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐการญ์  น้อยนุ่ม
2. เด็กหญิงพัชราภา  แสงคงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  อินทรเดช
 
1. นางอนงค์นาถ  เพชรประทุม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองเปล่ง
2. เด็กชายปรเมศวร์  แจ่มสมบูรต์
3. เด็กหญิงพัชราวดี  ทองจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  ณ สงคราม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนกร  พรหมสุบัน
2. เด็กชายพงศธร   บำเรอ
 
1. นางภัชราดา  ภักดีวานิช
2. นางอุไรวรรณ  สามารถ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วบำรุง
2. เด็กชายสราวุธ  หวัง
 
1. นางภัชราดา  ภักดีวานิช
2. นางสาวเบญจวรรณ  พิทักษ์กาญจน์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเขตเมฆินทร์  มาชุมแสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  พิทักษ์กาญจน์