สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  เพ็งหนู
 
1. นางสาววันเพ็ญ  หมั่นฝึกพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภา  แสงคงสุวรรณ์
 
1. นางจริยา  เพื่อนรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมัทนียา  แก้วสีงาม
 
1. นางสุนิศา  อรุณโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โคคากร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุมน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนัญญา  สถิ่น
 
1. นางสาววันเพ็ญ  หมั่นฝึกพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิชุดา  พืชผักหวาน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  หมั่นฝึกพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ขุนภักดี
 
1. นางสุนิศา  อรุณโชติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรภัทร  อินจงจิตร
 
1. นางทัศนา  วรสีห์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายวีระภัทร  แสงอรุณ
 
1. นางสาวเกศสินี  พิริยนนทกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  นครราช
 
1. นางสาวศิรินภา  แก้วเนียม
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  ศุภฤกษ์พฤกษากุล
2. เด็กหญิงผุสดี  พญารัง
3. เด็กหญิงอุมาวดี  แก้วบุตร
 
1. นางสาวเกศสินี  พิริยนนทกุล
2. นางสาววิภาวดี  เพชรสิทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทรัพย์ส่ง
 
1. นางสาวเกศสินี  พิริยนนทกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐการญ์  น้อยนุ่ม
2. เด็กหญิงพัชราภา  แสงคงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  อินทรเดช
 
1. นางอนงค์นาถ  เพชรประทุม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองเปล่ง
2. เด็กชายปรเมศวร์  แจ่มสมบูรต์
3. เด็กหญิงพัชราวดี  ทองจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  ณ สงคราม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  อมรสถิตย์
2. เด็กชายปวรุตม์  โสมณวัตน์
3. เด็กชายออมสิน  จักรมานนท์
 
1. นางอนงค์นาถ  เพชรประทุม
2. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงภาวศุทธิ์  หิรัญญะ
3. เด็กหญิงอักษรพลอย  นามวงค์เนาว์
 
1. นางอนงค์นาถ  เพชรประทุม
2. นางสาวปัทมา  ณ สงคราม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยุติม์กร  จันทร์ศิลา่
2. เด็กหญิงอนุชนา  ทองเปล่ง
3. เด็กหญิงอังคณา  เซ่งปุ่น
4. เด็กหญิงเจนจิรา  พลวารี
5. เด็กหญิงเนริน  หาญมนตรี
 
1. นายศุภวัฒน์  ขาวดี
2. นางสาวนราวรรณ  พิศดู
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริกร  โปชู
 
1. นางสาวนราวรรณ  พิศดู
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.11 เงิน 25 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  คำแพง
2. เด็กหญิงนะซีมิ  โนซากิ
 
1. นางสาวสุนิดา  เตี่ยวหู
2. นางสาวสุนิดา  เตี่ยวหู
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 1. เด็กชายธนกฤต   บรรจงแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วัธนอินทร์
 
1. นายศุภวัฒน์  ขาวดี
2. นางสาวนราวรรณ  พิศดู
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจักรีพร  สุทธิชาติ
2. นางสาวธิดาวรรณ  แก้วกุล
3. เด็กหญิงนฤมล  สถิ่น
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นิลละคา
5. เด็กหญิงปภาดา  พึ่งแรง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่โง้ว
7. นางสาวมนัสชนก  บุญภิมุข
8. เด็กหญิงมัทนียา  แก้วสีงาม
9. เด็กหญิงลักษิกา  สินศิริ
10. เด็กหญิงวาสินี  บุญสวน
11. เด็กหญิงวิสุดา  รักประชา
12. นางสาววีรวรรณ  นกดา
13. เด็กชายศรันย์ภัทร  เชื้อเมืองพาน
14. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณ
15. เด็กหญิงสิริกร  โปชู
 
1. นายสุวิทย์  เพ็ชรทอง
2. นายดัสนัย  ดำมี
3. นายภานุพงษ์  ชูเพ็ง
4. นางสาวปิราวรรณ  ยุทธกิจ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วทอง
 
1. นางสาวนฤมล  ฤทธิ์หมุน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โภคากร
 
1. นางสาวนฤมล  ฤทธิ์หมุน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงดารียา  สุดจิตร
 
1. นางสาวนฤมล  ฤทธิ์หมุน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริดาพร  โสภาปัต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรสุดา  ดวงทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปริดาพร  โสภาปัต
 
1. นายบรรเทิง  ตวงสิน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปริดาพร  โสภาปัต
 
1. นายบรรเทิง  ตวงสิน
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุภา  สังข์สิงห์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  ศุภฤกษ์พฤกษากุล
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  เหล่าสีนาท
4. เด็กหญิงรัตติมา  สุมามาลย์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทพอาวุธ
6. เด็กหญิงศิริมา  พรมกุล
7. เด็กหญิงศุภัทตรา  พุ่มจันทร์
8. เด็กหญิงอภิญญา   รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  เลิศพันธ์ุ
10. เด็กหญิงอุมาวดี  แก้วบุตร
 
1. นางสาวปิราวรรณ  ยุทธกิจ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพล  ปานเกิด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางภัชรดา  ภักดีวานิช
2. นางสาวเบญจวรรณ  พิทักษ์กาญจน์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนกร  พรหมสุบัน
2. เด็กชายพงศธร   บำเรอ
 
1. นางภัชราดา  ภักดีวานิช
2. นางอุไรวรรณ  สามารถ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วบำรุง
2. เด็กชายสราวุธ  หวัง
 
1. นางภัชราดา  ภักดีวานิช
2. นางสาวเบญจวรรณ  พิทักษ์กาญจน์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทะวรรณ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  นครราช
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แผ่นใหญ่
 
1. นางอุไรวรรณ  สามารถ
2. นางภัชราดา  ภักดีวานิช
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ด้วงทองกุล
3. เด็กหญิงอังคณา  เซ่งปุ่น
 
1. นางอุไรวรรณ  สามารถ
2. นางสาวสุจันทร์ญา  ปราบโรค
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัสยา  หลักไชย
2. เด็กหญิงลักษิกา  ทองนิโรจน์
3. เด็กชายสิทธิโชค  ไกลทุกข์ล้าง
 
1. นางสาวสุนิดา  เตี่ยวหู
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 34 1. เด็กชายกิตติโชค  บุญศรี
2. เด็กชายก้องภพ  มณีเพชร
3. เด็กชายธนภัทร  แก่นหิน
 
1. นางอุมาวรรณ  ตะวัน
2. นางกรรณิกา  โหราพงศ์
 
36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เพชรประสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐธกูรณ์  แดนทอง
3. เด็กหญิงรุ่งลดา  อินลี
 
1. นางสุวรรณษา  วิเชียร
2. นางสาวจุไรรัตน์  ผลทวี
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายเขตเมฆินทร์  มาชุมแสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  พิทักษ์กาญจน์