สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลวราราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83.3 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุนิตา  พาลี
 
1. นางวิไลลักษณ์  เชษฐพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราเนตร  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายสุวัฒน์  เสนไชย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมปวิชญา  มิตรวงษา
 
1. นายธนาภิวัฒ  ยาสมุทร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนกันต์  นะวันทุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เต้าไธสง
3. เด็กหญิงวันทนา  บุตรหลัง
 
1. นางสาวธนาพร  เจริญผล
2. นางศิราพร  สุวิทยาอนนท์