สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลวราราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงอุรัสยาม์  ง่าฝา
 
1. นางวิไลลักษณ์  เชษฐพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 24 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  สุขวิเศษ
 
1. นางวิไลลักษณ์  เชษฐพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72.32 เงิน 15 1. เด็กชายรัฐภูมิ  หลงเอ
 
1. นางวิไลลักษณ์  เชษฐพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรหลัง
 
1. นายสุวัฒน์  เสนไชย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 8 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ยอดดำเนิน
 
1. นายธนาภิวัฒ  ยาสมุทร์