สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมงคลวราราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงอุรัสยาม์  ง่าฝา
 
1. นางวิไลลักษณ์  เชษฐพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83.3 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุนิตา  พาลี
 
1. นางวิไลลักษณ์  เชษฐพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 24 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  สุขวิเศษ
 
1. นางวิไลลักษณ์  เชษฐพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72.32 เงิน 15 1. เด็กชายรัฐภูมิ  หลงเอ
 
1. นางวิไลลักษณ์  เชษฐพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนิติพล  โพดสาลี
 
1. นายธนาภิวัฒ  ยาสมุทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศนิษา  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวสุพิชชา  กิ่งรักษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษฎา  พินิจการ
 
1. นายธนาภิวัฒ  ยาสมุทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  หนูแดง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดเลี่ยน
3. เด็กหญิงไอเซาะห์  สาหะ
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  ตัดสมัย
2. นางสาวคอดียะห์  งอปูแล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัชภิมุข  สำเภาแก้ว
2. เด็กหญิงปรีดาวรรณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  กูมุดา
2. นางสาวจุฬาภรณ์  ตัดสมัย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนฤมล  เสนาน้อย
2. เด็กหญิงปานฤดี  การกล้า
 
1. นายวิมล  พลไชย
2. นางสาวสุกัญญา  กูมุดา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราเนตร  เพ็ชรรัตน์
 
1. นายสุวัฒน์  เสนไชย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรหลัง
 
1. นายสุวัฒน์  เสนไชย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 8 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ยอดดำเนิน
 
1. นายธนาภิวัฒ  ยาสมุทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมปวิชญา  มิตรวงษา
 
1. นายธนาภิวัฒ  ยาสมุทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายภัทรภณ  สำเภาแก้ว
2. เด็กชายวรรณชิต  ก้องสุนทรวงศ์
 
1. นางสาวโนรีมัน  กาเดร์
2. นางสาวปัทมา  สืบค้า
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  โตญาติล้อม
3. เด็กชายสันต์  สังข์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวปัทมา  สืบค้า
2. นางสาวศิริพร  หลานตำ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนกันต์  นะวันทุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เต้าไธสง
3. เด็กหญิงวันทนา  บุตรหลัง
 
1. นางสาวธนาพร  เจริญผล
2. นางศิราพร  สุวิทยาอนนท์