สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงปนิสา  ธรรมชาติ
 
1. นางสมศรี  ปลื้มใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทานนท์
2. เด็กหญิงรินรดา  วิลัยล้วน
 
1. นางสมศรี  ปลื้มใจ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.39 เงิน 18 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ไทรน้อย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ขมิ้นแก้ว
 
1. นางสาวพัณณิตา  เกษมุล
2. นางสุกัญญา  สุขสาร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปรัชพันธ์
2. เด็กหญิงปนิสา  ธรรมชาติ
 
1. นางธิชารัตน์  บำเพ็ํญ
2. นางวีณา  สวัสดิ์ภักดี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77.8 เงิน 15 1. เด็กชายคชานนท์  ถือพุทธ
2. เด็กชายพรัชพล  บำรุงศิลป์
3. เด็กหญิงสุนิษา  ประเสริฐ
 
1. นายพรศักดิ์  ผิวพรรณ
2. นางธิชารัตน์  บำเพ็ํญ