สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64.98 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงหาธรรม
 
1. นางสมศรี  ปลื้มใจ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงชนิตา  ขาวขำ
2. เด็กหญิงอนันตชา  เวชสาร
 
1. นายพรศักดิ์  ผิวพรรณ
2. นางวีณา  สวัสดิ์ภักดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายนพรัตน์  ขุนน้อย
 
1. นางสาวสิริยากร  แขกไทย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายมะรอสดี  โซเฟียดะ
 
1. นางธิชารัตน์  บำเพ็ญ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรกนก  มาทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  บัวศรี
3. เด็กหญิงอาทิณี  จิตต์ซื่อ
 
1. นางสมศรี  ปลื้มใจ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กชายธนาภรณ์  รุ่งประภัสน์
2. เด็กหญิงภิรญาณี  โยธารักษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วสุข
 
1. นางกัลยา  ญาณพิสิฐกุล
2. นางสาวอัมภิกา  เดชสอน