สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนงาม
 
1. นางสาวสริตา  คงไสยา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สิงหาธรรม
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วสุด
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศรุตา  อินคำ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงรินรดา  วิลัยล้วน
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์