สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนงาม
 
1. นางสาวสริตา  คงไสยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64.98 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงหาธรรม
 
1. นางสมศรี  ปลื้มใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงปนิสา  ธรรมชาติ
 
1. นางสมศรี  ปลื้มใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ทานนท์
2. เด็กหญิงรินรดา  วิลัยล้วน
 
1. นางสมศรี  ปลื้มใจ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สิงหาธรรม
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วสุด
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศรุตา  อินคำ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงรินรดา  วิลัยล้วน
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.39 เงิน 18 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ไทรน้อย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ขมิ้นแก้ว
 
1. นางสาวพัณณิตา  เกษมุล
2. นางสุกัญญา  สุขสาร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงชนิตา  ขาวขำ
2. เด็กหญิงอนันตชา  เวชสาร
 
1. นายพรศักดิ์  ผิวพรรณ
2. นางวีณา  สวัสดิ์ภักดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายนพรัตน์  ขุนน้อย
 
1. นางสาวสิริยากร  แขกไทย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายมะรอสดี  โซเฟียดะ
 
1. นางธิชารัตน์  บำเพ็ญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนพงศ์  ลักขษร
2. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนงาม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ขมิ้นแก้ว
 
1. นางสาวสิริยากร  แขกไทย
2. นางสาวอัมภิกา  เดชสอน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกรกนก  มาทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  บัวศรี
3. เด็กหญิงอาทิณี  จิตต์ซื่อ
 
1. นางสมศรี  ปลื้มใจ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุลารักษ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปรัชพันธ์
2. เด็กหญิงปนิสา  ธรรมชาติ
 
1. นางธิชารัตน์  บำเพ็ํญ
2. นางวีณา  สวัสดิ์ภักดี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77.8 เงิน 15 1. เด็กชายคชานนท์  ถือพุทธ
2. เด็กชายพรัชพล  บำรุงศิลป์
3. เด็กหญิงสุนิษา  ประเสริฐ
 
1. นายพรศักดิ์  ผิวพรรณ
2. นางธิชารัตน์  บำเพ็ํญ
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 41 1. เด็กชายธนาภรณ์  รุ่งประภัสน์
2. เด็กหญิงภิรญาณี  โยธารักษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วสุข
 
1. นางกัลยา  ญาณพิสิฐกุล
2. นางสาวอัมภิกา  เดชสอน