สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  กรมโยธา
 
1. นางฤดี  เนียมทรง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โกยสิน
2. เด็กชายธีรนัย  อ้นทอง
 
1. นายจำลอง  นวลศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุขยุง
2. เด็กชายปกรณ์  วิญญายอง
3. เด็กหญิงประภัสสร  พลพันธ์
4. เด็กหญิงวิชญาพร  พึ่งถิ่น
5. เด็กชายวินิทร  ชาญกาน
6. เด็กชายศุภชัย  ศรีน้อย
 
1. นายมงคล  ประดิษฐการ
2. นางสาวยาวาเฮ  บูละ
3. นางสาวรุสลีดา  สารีกะ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงน้ำเพรช  มอนไทรัตน์
2. เด็กชายวัชรชัย  ประดับศรี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วรรณสินธุ์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ชายภักตร์
2. นางสาวศรินยา  สุทธินนท์