สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61.81 ทองแดง 19 1. เด็กหญิง ภีรพร  อัคฮาด
 
1. นางสาวยาวาเฮ  บูละ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อุ่นนวล
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมพ์ภักดี
3. เด็กชายเสรี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายจำลอง  นวลศรี
2. นางรัชนีย์  เกิดศิริมงคล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงเจจิลาลักษณ์  วงศ์ทอง
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ใจดี
 
1. นางบุญธรรม  ลือวงษ์
2. นายมงคล  ประดิษฐการ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงศศิประภา  ใจคำแปง
 
1. นางสาวรุสลีดา  สารีกะ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงซ่อนญ่า  สารพล
2. เด็กหญิงปนัดดา  รอดอยู่
3. เด็กชายสุชัญญา  ศรีไทย
 
1. นางสาวนวิยา  ภูภาประเสริฐ
2. นางสาวรุจิรา  ฉิมอินทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 1. เด็กชายนิภัทร์  จิตต์หาญ
2. เด็กชายอรุชา  โตพูล
 
1. นายธีรยุทธิ์  หนักแน่น
2. นางสาวรุจิรา  ฉิมอินทร์