สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงรัตนากร  ทองหนู
 
1. นางสาวนิศรา  โต๊ะเอียด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพุทธวรรณ  ชาวหนอง
 
1. นางสาวนิศรา  โต๊ะเอียด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เผือกนุ่น
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีชนนท์
3. เด็กหญิงอทิตยา  พึ่งพุ่มทอง
 
1. นายจำลอง  นวลศรี
2. นางรัชนีย์  เกิดศิริมงคล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 51.65 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพัชรพล  ลิ่มชู
 
1. นายเฉลิมฤทธิ์  ฤทธิเดช