สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงกาญจนา  สงวนทรง
 
1. นางวิลิต  ศิริสนธิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์  กรมโยธา
 
1. นางฤดี  เนียมทรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61.81 ทองแดง 19 1. เด็กหญิง ภีรพร  อัคฮาด
 
1. นางสาวยาวาเฮ  บูละ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงรัตนากร  ทองหนู
 
1. นางสาวนิศรา  โต๊ะเอียด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพุทธวรรณ  ชาวหนอง
 
1. นางสาวนิศรา  โต๊ะเอียด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เผือกนุ่น
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีชนนท์
3. เด็กหญิงอทิตยา  พึ่งพุ่มทอง
 
1. นายจำลอง  นวลศรี
2. นางรัชนีย์  เกิดศิริมงคล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อุ่นนวล
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมพ์ภักดี
3. เด็กชายเสรี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายจำลอง  นวลศรี
2. นางรัชนีย์  เกิดศิริมงคล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โกยสิน
2. เด็กชายธีรนัย  อ้นทอง
 
1. นายจำลอง  นวลศรี
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงเจจิลาลักษณ์  วงศ์ทอง
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ใจดี
 
1. นางบุญธรรม  ลือวงษ์
2. นายมงคล  ประดิษฐการ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงศศิประภา  ใจคำแปง
 
1. นางสาวรุสลีดา  สารีกะ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 51.65 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพัชรพล  ลิ่มชู
 
1. นายเฉลิมฤทธิ์  ฤทธิเดช
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจริญพร  สุวรรณ
 
1. นายเฉลิมฤทธิ์  ฤทธิเดช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงวชิระพร  ทองหนูนุ้ย
 
1. นายเฉลิมฤทธิ์  ฤทธิเดช
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายพชรพล  แซ่เตี้ยว
 
1. นายเฉลิมฤทธิ์  ฤทธิเดช
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงลักษมี  สุขใจ
 
1. นายเฉลิมฤทธิ์  ฤทธิเดช
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เกตุุรัตน์
2. เด็กหญิงกิ่งหยก  จรักเพชร
3. เด็กชายคมชาญ  มีแก้ว
4. เด็กชายพชรพล  แซ่เตี้ยว
5. เด็กหญิงวชิระพร  ทองหนูนุ้ย
6. เด็กหญิงสโรชา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงอิสรานุสร  อัยราชทนารักษ์
8. เด็กชายเอกราช  เพ็ญเนตร
 
1. นางสาวรุจิรา  ฉิมอินทร์
2. นางสาวรุสลีดา  สารีกะ
3. นางสาวนวิยา  ภูภาประเสริฐ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุขยุง
2. เด็กชายปกรณ์  วิญญายอง
3. เด็กหญิงประภัสสร  พลพันธ์
4. เด็กหญิงวิชญาพร  พึ่งถิ่น
5. เด็กชายวินิทร  ชาญกาน
6. เด็กชายศุภชัย  ศรีน้อย
 
1. นายมงคล  ประดิษฐการ
2. นางสาวยาวาเฮ  บูละ
3. นางสาวรุสลีดา  สารีกะ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงซ่อนญ่า  สารพล
2. เด็กหญิงปนัดดา  รอดอยู่
3. เด็กชายสุชัญญา  ศรีไทย
 
1. นางสาวนวิยา  ภูภาประเสริฐ
2. นางสาวรุจิรา  ฉิมอินทร์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  รอดแก้ว
2. เด็กหญิงสุนิสา  คงหาญ
 
1. นายธีรยุทธิ์  หนักแน่น
2. นางสาวรุจิรา  ฉิมอินทร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 1. เด็กชายนิภัทร์  จิตต์หาญ
2. เด็กชายอรุชา  โตพูล
 
1. นายธีรยุทธิ์  หนักแน่น
2. นางสาวรุจิรา  ฉิมอินทร์
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงน้ำเพรช  มอนไทรัตน์
2. เด็กชายวัชรชัย  ประดับศรี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วรรณสินธุ์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ชายภักตร์
2. นางสาวศรินยา  สุทธินนท์
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงธนัชพร  พลศรี
2. เด็กหญิงธันยาทิพย์  บุตรน้อย
3. เด็กหญิงพิชยา  เยาว์รส
 
1. นางสาวศรินยา  สุทธินนท์
2. นางสาวฟาตีเมาะ  ฮะซา