สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรรถพล  บำรุงผล
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ทรงสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงกาญทิมา  ไกรศาสตร์
 
1. นางสาวปริยา  จิตรพัฒนากุล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์กวาง
2. เด็กหญิงสโรชา  บานเย็น
3. เด็กชายโพดตัน  พรรักษ์
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
2. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  หม่อมท่า
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จ่าพิมาย
3. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วงาม
 
1. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
2. นางนภาลัย  อุมาสะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารธร  พิริยาธรณ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  ใจสุข
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เป็นมิตร
 
1. นางเพลินทิพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญวงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ตรีสุข
2. เด็กชายชนน  เกาทัณฑ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  เพ็งสกุล
 
1. นางเพลินทิพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ละออเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามวงษ์
3. เด็กชายธีรภัทธ  ทีสระ
4. เด็กชายธีรยุทธ  เทือกทิพย์
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  ลิ้มกิ้น
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  หนูแก้ว
2. นางสาวปริยา  จิตรพัฒนากุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 11 1. เด็กชายพีรภัทร  กาฬเนตร
 
1. นางสาวบุษบา  จินดาวงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  คำแก้ว
 
1. นางวิภา  ผลบูรณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.28 ทอง 10 1. เด็กหญิงอริสา  ถาวร
2. เด็กชายเมธาพนธ์  คงเมือง
 
1. นายธรรมศักดิ์  ขาวสุด
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พินิจ
2. เด็กหญิงจันทิมา  สังคำฝั้น
3. เด็กหญิงญัฐณิชา  คงสมุทร
4. เด็กชายธนกฤต  ศรเพลิง
5. เด็กชายธีรศักดิ์  เช้าฉ้อง
6. เด็กชายธีระวัฒน์  มุลิกะบุตร
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สงค์แก้ว
8. เด็กหญิงภัทรลดา  พรมดวงศรี
9. เด็กหญิงภัทราพร  อุปถัมภ์
10. เด็กชายภาสกร  แก้วช่วย
11. เด็กหญิงรัชนีกร  ฉิมทับ
12. เด็กหญิงวรรัตน์  เกื้อกลิ่น
13. เด็กชายสรวิชญ์  หนูเชต
14. เด็กหญิงสุภัชชา  ซังปาน
15. เด็กหญิงสุภาพร  พูลทอง
 
1. นางสาวอรุณี  อิสระโชติ
2. นายไพศาล  โชคเกื้อ
3. นายธนากรณ์  ชัยมงคล
4. นายจเร  แต้มประสิทธิ์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณพร  ทองกอบ
2. เด็กหญิงวรรณพา  ทองกอล
3. เด็กหญิงสุวพัชร  อยู่เพชร
4. เด็กหญิงอรพรรณ   บำรุงผล
5. เด็กหญิงเคเรน  อารี
6. เด็กหญิงเมธาวี   พรหมพิลา
 
1. นางสาวนิตยา  พร้อมเพรียง
2. นางจันทรา  ธานมาศ
3. นางนภาลัย  อุมาสะ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัทพล   ซังปาน
2. เด็กชายสุเมธ    ปัทมา
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวทิพยวรรณ   วิจิตรวงศ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เพชรล้ำ
2. เด็กชายสุพพัต   หัสดิพันธ์
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวนิภาภรณ์   หนูแก้ว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุชา   ลิ่มกิ้น
2. เด็กชายถิรวัฒน์   อุ่นเรือน
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวนิตยา  ชูทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   ถมทอง
2. เด็กชายภูรเดช   แซ่ขู้
3. เด็กชายสุทัศน์   แซ่เอี้ยว
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวนาฎสุดา   คงผอม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวิน   ท่อทิพย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เสริมทรัพย์
3. เด็กชายเอกพงษ์   ลิ่มกิ้น
 
1. นายทรงศักดิ์   นาคดำ
2. นายฉลอง  ญาณพิสิฐกุล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   หอมรสกล้า
2. เด็กชายอนุวัฒน์   รักการดี
3. เด็กชายไชยวุฒิ   อยู่คล้าย
 
1. นางสาวนาฎสุดา   คงผอม
2. นางสาววรณียา   สรานันท์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณธร    รักษ์ทอง
2. เด็กหญิงศศิธร   ไวยสิทธิ์
3. เด็กชายอัตพล   ผึ่งผล
 
1. นางสาวนาฎสุดา   คงผอม
2. นางสาววรณียา   สรานันท์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันธนู
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชูจร
3. เด็กหญิงทิพย์ดารา  ขุนรายา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  หนูแก้ว
2. นางสาวนิตยา  ชูทอง
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษณกันท์  นาคแป้น
2. เด็กชายชาญยุทธ  มากขาว
3. เด็กหญิงรัตนา   พาชีรักษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วงศ์จันทร์
2. นางสาววราภรณ์  สัตยาวุธ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอานัส  เหล่าลูกอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอ้อยทิพย์   สังข์เพชร
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.63 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัชพร  ภักดี
2. เด็กชายยศธน  แซ่ลิ่ม
3. เด็กชายรัฐนนท์   สีหบุตร
 
1. นายทรงศักดิ์  นาคดำ
2. นายฉลอง  ญาณพิสิฐกุล