สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72.98 เงิน 28 1. เด็กหญิงสุธิมา  รักษ์ทอง
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ทรงสวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วมณี
2. เด็กชายสุภัทร  จินดาพล
3. เด็กหญิงอรอุมา  สุขมาศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วัจนะพันธ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉัตรกมล   เพ็ชรล้วน
2. เด็กหญิงพรพิรมณ์   พาชีรักษ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    จินดาพล
 
1. นางสาวนาฎสุดา   คงผอม
2. นางสาววรณียา   สรานันท์