สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โลมชาติ
 
1. นางจันทรา  ธานมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60.35 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรจนีย์  อินทร์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวนาฎสุดา  คงผอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทวีชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวสง
3. เด็กหญิงเจนสุดา  มีศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์  สังข์เพชร
2. นางสาวณัฐชยา  ศรีสมุทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงวรรณพา  ทองกอบ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  บำรุงผล
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ทรงสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐชยา  ศรีสมุทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรภัทร  หวันวงศ์
2. เด็กชายปิ่นพงศ์  เซี่ยงว่อง
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
2. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.61 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวริษา  งามเหลา
2. เด็กชายศิวัธ  สะเดา
 
1. นายอนันธวุฒ  จิตรนาวี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 32 1. เด็กชายภาคภูมิ  ไกลเลิศ
2. เด็กหญิงอัจจิมา  โลหะพงษ์
 
1. นายธรรมศักดิ์  ขาวสุด
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายนิภัทร์  นาดี
2. เด็กหญิงปรำรถนำ  ดวงจติต์
 
1. นายไพศาล  โชคเกื้อ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงแพรพลอย  สิรักษ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วัจนะพันธ์