สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงปัทมา  ชัยวัน
 
1. นางสาววิทยวรรณ  ศรีโทหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเมธาวี  พรหมพิลา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ทรงสวัสดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายศักดิธัช  ประเสริฐ
 
1. นางสาวนิตยา  เพ็ชรพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอาทิตติญา  ขาวสง
 
1. นางสาวกาญจนา  ชายกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภานุพงศ์  คำแหวน
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดอนบุญโล้น
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
2. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนริสรา  บุญลิตร
 
1. นางสาวนิตยา  เพ็ชรพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพัชรพล  โพธิ์กำเนิด
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทร  รัตนพันธ์
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงจัสมิน  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายธีรกานต์  เจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงศศินิภา  ส่องรอบ
 
1. นางวัลภา  สูทอก
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภรษวรรค์  คมเฉียบ
2. เด็กหญิงภัณพษา  คมเฉียบ
3. เด็กหญิงเขมรินทร์  คำแหวน
 
1. นางเพลินทิพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญวงศ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนภัสวรรณ   บำรุงนา
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์   สิงห์สิทธิ์
 
1. นางสาวอรุณี  อิสระโชติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอริสสรา  หลักมั่น
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วัจนะพันธ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชนกันต์  ทิพย์ศรี
2. เด็กชายชัยนภัทร  ตุลาลักษณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญเพ็ง
4. เด็กชายภคินธร  ปิ่นแก้ว
5. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  สนิทปู่
6. เด็กชายอธิภัทร  แก้วช่วย
 
1. นายไพศาล  โชคเกื้อ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปาลิตา  สมสนุก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   รักการดี
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวทิพวรรณ   วิจิตรวงศ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชุติเทพ   สุผาวัน
2. เด็กชายชโนดม   อยู่เย็น
 
1. นางสาวนิภาภรณ์   หนูแก้ว
2. นางสาวนิตยา  ชูทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายคุณานนต์   แซ่หลิม
2. เด็กชายชยธร   เกิดเมืองเล็ก
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวสุภัทรา   ระเบียบดี