สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โลมชาติ
 
1. นางจันทรา  ธานมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72.98 เงิน 28 1. เด็กหญิงสุธิมา  รักษ์ทอง
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ทรงสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60.35 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรจนีย์  อินทร์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวนาฎสุดา  คงผอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงปัทมา  ชัยวัน
 
1. นางสาววิทยวรรณ  ศรีโทหาญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรรถพล  บำรุงผล
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ทรงสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเมธาวี  พรหมพิลา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ทรงสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงกาญทิมา  ไกรศาสตร์
 
1. นางสาวปริยา  จิตรพัฒนากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทวีชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  ขาวสง
3. เด็กหญิงเจนสุดา  มีศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์  สังข์เพชร
2. นางสาวณัฐชยา  ศรีสมุทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงวรรณพา  ทองกอบ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  บำรุงผล
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ทรงสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐชยา  ศรีสมุทร์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายศักดิธัช  ประเสริฐ
 
1. นางสาวนิตยา  เพ็ชรพันธ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอาทิตติญา  ขาวสง
 
1. นางสาวกาญจนา  ชายกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์กวาง
2. เด็กหญิงสโรชา  บานเย็น
3. เด็กชายโพดตัน  พรรักษ์
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
2. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันจิรา  หม่อมท่า
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จ่าพิมาย
3. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วงาม
 
1. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
2. นางนภาลัย  อุมาสะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภานุพงศ์  คำแหวน
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดอนบุญโล้น
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
2. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรภัทร  หวันวงศ์
2. เด็กชายปิ่นพงศ์  เซี่ยงว่อง
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
2. นางชนิลธร  สร้อยอั้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนริสรา  บุญลิตร
 
1. นางสาวนิตยา  เพ็ชรพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพัชรพล  โพธิ์กำเนิด
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทร  รัตนพันธ์
 
1. นางนภาลัย  อุมาสะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงจัสมิน  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายธีรกานต์  เจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงศศินิภา  ส่องรอบ
 
1. นางวัลภา  สูทอก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภรษวรรค์  คมเฉียบ
2. เด็กหญิงภัณพษา  คมเฉียบ
3. เด็กหญิงเขมรินทร์  คำแหวน
 
1. นางเพลินทิพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญวงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารธร  พิริยาธรณ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  ใจสุข
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เป็นมิตร
 
1. นางเพลินทิพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญวงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ตรีสุข
2. เด็กชายชนน  เกาทัณฑ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  เพ็งสกุล
 
1. นางเพลินทิพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญวงศ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ละออเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามวงษ์
3. เด็กชายธีรภัทธ  ทีสระ
4. เด็กชายธีรยุทธ  เทือกทิพย์
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  ลิ้มกิ้น
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  หนูแก้ว
2. นางสาวปริยา  จิตรพัฒนากุล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 11 1. เด็กชายพีรภัทร  กาฬเนตร
 
1. นางสาวบุษบา  จินดาวงค์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  คำแก้ว
 
1. นางวิภา  ผลบูรณ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68.61 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวริษา  งามเหลา
2. เด็กชายศิวัธ  สะเดา
 
1. นายอนันธวุฒ  จิตรนาวี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 32 1. เด็กชายภาคภูมิ  ไกลเลิศ
2. เด็กหญิงอัจจิมา  โลหะพงษ์
 
1. นายธรรมศักดิ์  ขาวสุด
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.28 ทอง 10 1. เด็กหญิงอริสา  ถาวร
2. เด็กชายเมธาพนธ์  คงเมือง
 
1. นายธรรมศักดิ์  ขาวสุด
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พินิจ
2. เด็กหญิงจันทิมา  สังคำฝั้น
3. เด็กหญิงญัฐณิชา  คงสมุทร
4. เด็กชายธนกฤต  ศรเพลิง
5. เด็กชายธีรศักดิ์  เช้าฉ้อง
6. เด็กชายธีระวัฒน์  มุลิกะบุตร
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สงค์แก้ว
8. เด็กหญิงภัทรลดา  พรมดวงศรี
9. เด็กหญิงภัทราพร  อุปถัมภ์
10. เด็กชายภาสกร  แก้วช่วย
11. เด็กหญิงรัชนีกร  ฉิมทับ
12. เด็กหญิงวรรัตน์  เกื้อกลิ่น
13. เด็กชายสรวิชญ์  หนูเชต
14. เด็กหญิงสุภัชชา  ซังปาน
15. เด็กหญิงสุภาพร  พูลทอง
 
1. นางสาวอรุณี  อิสระโชติ
2. นายไพศาล  โชคเกื้อ
3. นายธนากรณ์  ชัยมงคล
4. นายจเร  แต้มประสิทธิ์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายนิภัทร์  นาดี
2. เด็กหญิงปรำรถนำ  ดวงจติต์
 
1. นายไพศาล  โชคเกื้อ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายนภัสวรรณ   บำรุงนา
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์   สิงห์สิทธิ์
 
1. นางสาวอรุณี  อิสระโชติ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอริสสรา  หลักมั่น
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วัจนะพันธ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงแพรพลอย  สิรักษ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วัจนะพันธ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วมณี
2. เด็กชายสุภัทร  จินดาพล
3. เด็กหญิงอรอุมา  สุขมาศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วัจนะพันธ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอนงศ์นุช  ชาตรี
 
1. นายยุทธิ์ตนัน  จิบจันทร์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณพร  ทองกอบ
2. เด็กหญิงวรรณพา  ทองกอล
3. เด็กหญิงสุวพัชร  อยู่เพชร
4. เด็กหญิงอรพรรณ   บำรุงผล
5. เด็กหญิงเคเรน  อารี
6. เด็กหญิงเมธาวี   พรหมพิลา
 
1. นางสาวนิตยา  พร้อมเพรียง
2. นางจันทรา  ธานมาศ
3. นางนภาลัย  อุมาสะ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชนกันต์  ทิพย์ศรี
2. เด็กชายชัยนภัทร  ตุลาลักษณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบุญเพ็ง
4. เด็กชายภคินธร  ปิ่นแก้ว
5. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  สนิทปู่
6. เด็กชายอธิภัทร  แก้วช่วย
 
1. นายไพศาล  โชคเกื้อ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปาลิตา  สมสนุก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   รักการดี
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวทิพวรรณ   วิจิตรวงศ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัทพล   ซังปาน
2. เด็กชายสุเมธ    ปัทมา
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวทิพยวรรณ   วิจิตรวงศ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชุติเทพ   สุผาวัน
2. เด็กชายชโนดม   อยู่เย็น
 
1. นางสาวนิภาภรณ์   หนูแก้ว
2. นางสาวนิตยา  ชูทอง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เพชรล้ำ
2. เด็กชายสุพพัต   หัสดิพันธ์
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวนิภาภรณ์   หนูแก้ว
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุชา   ลิ่มกิ้น
2. เด็กชายถิรวัฒน์   อุ่นเรือน
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวนิตยา  ชูทอง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายคุณานนต์   แซ่หลิม
2. เด็กชายชยธร   เกิดเมืองเล็ก
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวสุภัทรา   ระเบียบดี
 
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   ถมทอง
2. เด็กชายภูรเดช   แซ่ขู้
3. เด็กชายสุทัศน์   แซ่เอี้ยว
 
1. นางสาววรณียา   สรานันท์
2. นางสาวนาฎสุดา   คงผอม
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวิน   ท่อทิพย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เสริมทรัพย์
3. เด็กชายเอกพงษ์   ลิ่มกิ้น
 
1. นายทรงศักดิ์   นาคดำ
2. นายฉลอง  ญาณพิสิฐกุล
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   หอมรสกล้า
2. เด็กชายอนุวัฒน์   รักการดี
3. เด็กชายไชยวุฒิ   อยู่คล้าย
 
1. นางสาวนาฎสุดา   คงผอม
2. นางสาววรณียา   สรานันท์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณธร    รักษ์ทอง
2. เด็กหญิงศศิธร   ไวยสิทธิ์
3. เด็กชายอัตพล   ผึ่งผล
 
1. นางสาวนาฎสุดา   คงผอม
2. นางสาววรณียา   สรานันท์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันธนู
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชูจร
3. เด็กหญิงทิพย์ดารา  ขุนรายา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  หนูแก้ว
2. นางสาวนิตยา  ชูทอง
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉัตรกมล   เพ็ชรล้วน
2. เด็กหญิงพรพิรมณ์   พาชีรักษ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    จินดาพล
 
1. นางสาวนาฎสุดา   คงผอม
2. นางสาววรณียา   สรานันท์
 
51 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษณกันท์  นาคแป้น
2. เด็กชายชาญยุทธ  มากขาว
3. เด็กหญิงรัตนา   พาชีรักษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วงศ์จันทร์
2. นางสาววราภรณ์  สัตยาวุธ
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอานัส  เหล่าลูกอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอ้อยทิพย์   สังข์เพชร
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายอิทธิชัย  สกุลสงค์
2. เด็กชายอิทธิเทพ  สกุลสงค์
 
1. นางสาวสุภัทรา  ระเบียบดี
 
54 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.63 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัชพร  ภักดี
2. เด็กชายยศธน  แซ่ลิ่ม
3. เด็กชายรัฐนนท์   สีหบุตร
 
1. นายทรงศักดิ์  นาคดำ
2. นายฉลอง  ญาณพิสิฐกุล