สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีรชาดา  กอบโกย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  นวลศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83.64 ทอง 13 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณโณ
 
1. นางนูรีนา  เพ็ชยาวา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายชยานันต์  บุญนวล
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  ชูมะณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกัญญา  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยธร  ขาวจันคง
2. เด็กชายภูเพชร  สุผาวัน
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงภคอร  บุญบรรลุ
2. เด็กชายเรวัฒน์  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นางอมรรัตน์  สามารถ
2. นางสาวศิริรัตน์  เนาว์ไพร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรพล  สายอยู่
2. เด็กหญิงศุภากาญจน๋์  ป้องกัน
 
1. นางสาวสุภาพ  บุญสุข
2. นางสาวราชาวดี  จันทร์ทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โบบทอง
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงโยทะกา  สันโดด
 
1. นายอวิรุทธ์  ทรงเกียรติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภากาญจน๋์  ป้องกัน
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ยืนยง
2. เด็กหญิงจันทภา  แจ้งโพธิ์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลัทธิรมย์
4. เด็กหญิงทักษภรณ์  บรรจงช่วย
5. เด็กหญิงพรณภาพรรณ  เสนาะ
6. เด็กหญิงลูกน้ำ  คงถึง
7. เด็กหญิงวดาพร  หอมไม่หาย
8. เด็กหญิงวิภาวดี  ประมงกิจ
9. เด็กหญิงศริยา  พุ่มทอง
10. เด็กหญิงอริศรา  แฮนสัน
 
1. นางสาววีนัส  ศรีงาม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  พันธ์กำเหนิด
3. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
4. นายจิระ  สุกแก้ว
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรร  คำเสียง
2. เด็กหญิงนฤทัยทิพย์  ทิพย์มงคล
3. เด็กหญิงนิลนภา  เรืองจิรัษเฐียร
4. เด็กหญิงพิชญา  ตันติรัตนพันธ์
5. เด็กหญิงรักษิณา  ไกรเลิศ
6. นางสาวศศินภา  นายาว
7. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  ทองเสาร์
8. นางสาวเก็จมณี  ช่วยธานี
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  น้อยท่าทอง
10. เด็กหญิงโชติรส  บัวชัย
 
1. นางสาววีนัส  ศรีงาม
2. นางเยาวลักษ์  เจริญวัฒน์
3. นางสาววัลภา  คมขำ
4. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  จงสำราญ
2. เด็กชายปรีชา  พันธ์นุรัตน์
 
1. นางสาวหยาดฟ้า  ยศะวสุวิสุทธิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  ดำรงค์เมือง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สายอยู่
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ละมุนนอก
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภูริชญา  แสงประสิทธิ์
2. เด็กชายศตรวรรษ  ละมุนนอก
3. นางสาวศิรภัสสร  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ยามรัมย์
2. เด็กชายชนาธิป  บุญยิ่ง
3. เด็กชายชนาเทพ  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงพัชรมัย  ทองนิ่ม
5. เด็กหญิงสาริกา  ประดิษฐแท่น
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ทวีฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
3. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.69 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิชัย  ดำรงเกษตร
 
1. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  เงินก้อน
2. เด็กชายธนกร  ญวนเหนือ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีเมืองกลาง
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ์  เอียดราชวงศ์
5. เด็กหญิงมะขาม  สิงห์โต
6. เด็กชายสุรชัย  คงถึง
7. เด็กชายอดิศร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวบุปผชาติ  สืบศักดิ์
3. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง