สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤทัยทิพย์  ทิพย์มงคล
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 20 1. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนบุญจันทร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไกรเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71.29 เงิน 8 1. นางสาวพิมพกานต์  คุ้มบ้าน
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงวดาพร  หอมไม่หาย
2. เด็กหญิงสุธิณี  พลรบ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไกรเนตร
2. นางนูรีนา  เพ็ชยาวา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีระภา  หลักเกาะ
2. เด็กชายศักดินนท์  เทียนทอง
 
1. นางสาวพัชรี  เกื้อคราม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เคนผา
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปาโส
3. เด็กหญิงวิลดา  ยุทธกาศ
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
2. นางสาวหัสม๊ะ  กิจการ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติมา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กชายวิศรุต  ชมจำปี
 
1. นางสาวธารทิพย์  ราชเพ็ชร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อักษรเดช
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดุมกิจโชติ
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ข้าวงศ์
3. เด็กหญิงวิภาพร  ทองแม้น
 
1. นางสาวหยาดฟ้า  ยศะวสุวิสุทธิ์
2. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มณีศรี
2. เด็กชายพรชัย  พลอยขาว
3. เด็กหญิงรัชกาญจน์  อุ่นเหมือน
 
1. นางสาวฐิปญา  พรหมทัตโต
2. นางสาวชนาธิป  เถาว์แดง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  กอบโกย
 
1. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว