สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสงเขียว
 
1. นางวันเพ็ญ  ชะรารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมุสิรา  พิมาน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไกรเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. นางสาวจันจิรา  ประสมเพชร
2. เด็กหญิงบุษยเนตร  อารีรอบ
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เพ็ชรงาม
2. เด็กชายศาสตรา  ชำนาญนา
 
1. นางสาวพัชรี  เกื้อคราม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68.61 ทองแดง 27 1. เด็กชายธนกร  วิทยธรรมโสภณ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวสุภาพ  บุญสุข
2. นางสาววัลภา  คมขำ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 28 1. เด็กชายธนกร  ที่หลัง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทรัพย์มณี
 
1. นายจิระ  สุกแก้ว
2. นางสาวอรทัย  ไชยแก้ว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. นางสาวกัลยา  ใจปิง
2. นางสาวนภาภรณ์  ปาทา
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยแก้ว
2. นายวราวิทย์  ทองราช
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นางสาวชุติตา  เทียนทอง
2. นางสาวศศิธร  ผ่องสอาด
3. นางสาวศุภรัตน์  หาดทรายทอง
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายยศวริศ  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงยุวดี  สาลีผล
 
1. นางสาวธารทิพย์  ราชเพ็ชร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อักษรเดช
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนิรมล  ช้อยเครือ
2. เด็กชายวิทวัส  นุ้ยอีด
 
1. นางสาวธารทิพย์  ราชเพ็ชร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อักษรเดช
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐพล  สุริยัน
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ห้วยทราย
 
1. นางสาวธารทิพย์  ราชเพ็ชร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อักษรเดช
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชวลิต
2. เด็กชายบุณยกร  เพิ่มวงศ์
3. เด็กชายภูวดล  บัวศรี
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
2. นางสาวหยาดฟ้า  ยศะวสุวิสุทธิ์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61.01 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายุสุรชัย  คงถึง
 
1. นางฟารีดา  โตะยิ