สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 43.14 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงณัทศรา  ระเหม
 
1. นางประภา  บุญคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภัชชิชา  บุญบรรลุ
2. เด็กชายอนุสร  เพ็ชรงาม
3. เด็กหญิงอารียา  ทศรักษา
 
1. นางฟารีดา  โตะยิ
2. นางวันเพ็ญ  ชะรารัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเกวลิน  โต๊ะหมาด
 
1. นางสาวนุจจิรา  สิทามารถ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธีรพล  ศรีพันธ์บุญ
 
1. นายเอก  เชาว์สมชาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงปิ่นปินันท์  อาชวางกูร
2. เด็กหญิงพลอยพรรณาราย  คู่เมือง
3. เด็กหญิงสุปราณี  จันทร์มณี
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
2. นางสาววัลภา  คมขำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พินิจการ
2. เด็กชายฟาติน  ใบยูโสบ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวพัชรี  เกื้อคราม
2. นางวิภา  บำรุงฤทธิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวรรณษา  พระมูลชัยศรี
2. เด็กหญิงเกตุศราภรณ์  จันทร์ทร
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  พันธ์กำเหนิด
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  เหล็กเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จริดรัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีกรรณ์
4. เด็กชายพิษณุ  จันทร์รัตน์
5. เด็กชายเจริญ  ศรีส่ง
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  พันธ์กำเหนิด
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  กรรณสุวรรณ
 
1. นางสาวอัจจิมา  ทองทิพย์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกรวิทย์  ณ รัชการ
2. เด็กชายณัฐพล  จำปาทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เคนผา
4. เด็กชายนัดมี  สาลี
5. เด็กชายปฏิภาณ  ปาโส
6. เด็กชายภูวนัย  สมแสง
 
1. นายจิระ  สุกแก้ว
2. นางสาวนัยน์ปพร  ชูมะณี
3. นางอมรรัตน์  สามารถ