สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีรชาดา  กอบโกย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  นวลศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83.64 ทอง 13 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณโณ
 
1. นางนูรีนา  เพ็ชยาวา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤทัยทิพย์  ทิพย์มงคล
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสงเขียว
 
1. นางวันเพ็ญ  ชะรารัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 20 1. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนบุญจันทร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไกรเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมุสิรา  พิมาน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไกรเนตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71.29 เงิน 8 1. นางสาวพิมพกานต์  คุ้มบ้าน
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายชยานันต์  บุญนวล
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  ชูมะณี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 43.14 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงณัทศรา  ระเหม
 
1. นางประภา  บุญคง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกัญญา  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภัชชิชา  บุญบรรลุ
2. เด็กชายอนุสร  เพ็ชรงาม
3. เด็กหญิงอารียา  ทศรักษา
 
1. นางฟารีดา  โตะยิ
2. นางวันเพ็ญ  ชะรารัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงวดาพร  หอมไม่หาย
2. เด็กหญิงสุธิณี  พลรบ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไกรเนตร
2. นางนูรีนา  เพ็ชยาวา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. นางสาวจันจิรา  ประสมเพชร
2. เด็กหญิงบุษยเนตร  อารีรอบ
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเกวลิน  โต๊ะหมาด
 
1. นางสาวนุจจิรา  สิทามารถ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธีรพล  ศรีพันธ์บุญ
 
1. นายเอก  เชาว์สมชาติ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงปิ่นปินันท์  อาชวางกูร
2. เด็กหญิงพลอยพรรณาราย  คู่เมือง
3. เด็กหญิงสุปราณี  จันทร์มณี
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
2. นางสาววัลภา  คมขำ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พินิจการ
2. เด็กชายฟาติน  ใบยูโสบ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวพัชรี  เกื้อคราม
2. นางวิภา  บำรุงฤทธิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยธร  ขาวจันคง
2. เด็กชายภูเพชร  สุผาวัน
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เพ็ชรงาม
2. เด็กชายศาสตรา  ชำนาญนา
 
1. นางสาวพัชรี  เกื้อคราม
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีระภา  หลักเกาะ
2. เด็กชายศักดินนท์  เทียนทอง
 
1. นางสาวพัชรี  เกื้อคราม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงภคอร  บุญบรรลุ
2. เด็กชายเรวัฒน์  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
1. นางอมรรัตน์  สามารถ
2. นางสาวศิริรัตน์  เนาว์ไพร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68.61 ทองแดง 27 1. เด็กชายธนกร  วิทยธรรมโสภณ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวสุภาพ  บุญสุข
2. นางสาววัลภา  คมขำ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรพล  สายอยู่
2. เด็กหญิงศุภากาญจน๋์  ป้องกัน
 
1. นางสาวสุภาพ  บุญสุข
2. นางสาวราชาวดี  จันทร์ทอง
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 28 1. เด็กชายธนกร  ที่หลัง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ทรัพย์มณี
 
1. นายจิระ  สุกแก้ว
2. นางสาวอรทัย  ไชยแก้ว
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. นางสาวกัลยา  ใจปิง
2. นางสาวนภาภรณ์  ปาทา
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยแก้ว
2. นายวราวิทย์  ทองราช
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 -    
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โบบทอง
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวรรณษา  พระมูลชัยศรี
2. เด็กหญิงเกตุศราภรณ์  จันทร์ทร
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  พันธ์กำเหนิด
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เคนผา
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปาโส
3. เด็กหญิงวิลดา  ยุทธกาศ
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
2. นางสาวหัสม๊ะ  กิจการ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงโยทะกา  สันโดด
 
1. นายอวิรุทธ์  ทรงเกียรติ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภากาญจน๋์  ป้องกัน
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ยืนยง
2. เด็กหญิงจันทภา  แจ้งโพธิ์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลัทธิรมย์
4. เด็กหญิงทักษภรณ์  บรรจงช่วย
5. เด็กหญิงพรณภาพรรณ  เสนาะ
6. เด็กหญิงลูกน้ำ  คงถึง
7. เด็กหญิงวดาพร  หอมไม่หาย
8. เด็กหญิงวิภาวดี  ประมงกิจ
9. เด็กหญิงศริยา  พุ่มทอง
10. เด็กหญิงอริศรา  แฮนสัน
 
1. นางสาววีนัส  ศรีงาม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  พันธ์กำเหนิด
3. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
4. นายจิระ  สุกแก้ว
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรร  คำเสียง
2. เด็กหญิงนฤทัยทิพย์  ทิพย์มงคล
3. เด็กหญิงนิลนภา  เรืองจิรัษเฐียร
4. เด็กหญิงพิชญา  ตันติรัตนพันธ์
5. เด็กหญิงรักษิณา  ไกรเลิศ
6. นางสาวศศินภา  นายาว
7. เด็กหญิงสุริยาภรณ์  ทองเสาร์
8. นางสาวเก็จมณี  ช่วยธานี
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  น้อยท่าทอง
10. เด็กหญิงโชติรส  บัวชัย
 
1. นางสาววีนัส  ศรีงาม
2. นางเยาวลักษ์  เจริญวัฒน์
3. นางสาววัลภา  คมขำ
4. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  เหล็กเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จริดรัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีกรรณ์
4. เด็กชายพิษณุ  จันทร์รัตน์
5. เด็กชายเจริญ  ศรีส่ง
 
1. นางสาวอัฉนีวรรณ  บำรุงถิ่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  พันธ์กำเหนิด
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  กรรณสุวรรณ
 
1. นางสาวอัจจิมา  ทองทิพย์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกรวิทย์  ณ รัชการ
2. เด็กชายณัฐพล  จำปาทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เคนผา
4. เด็กชายนัดมี  สาลี
5. เด็กชายปฏิภาณ  ปาโส
6. เด็กชายภูวนัย  สมแสง
 
1. นายจิระ  สุกแก้ว
2. นางสาวนัยน์ปพร  ชูมะณี
3. นางอมรรัตน์  สามารถ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นางสาวชุติตา  เทียนทอง
2. นางสาวศศิธร  ผ่องสอาด
3. นางสาวศุภรัตน์  หาดทรายทอง
 
1. นางสาวปราณี  อนุอัน
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายยศวริศ  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงยุวดี  สาลีผล
 
1. นางสาวธารทิพย์  ราชเพ็ชร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อักษรเดช
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฉัตรชัย  ก้อนทอง
2. เด็กชายปราการ  มะคุณมอน
 
1. นางสาวหยาดฟ้า  ยศะวสุวิสุทธิ์
2. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  จงสำราญ
2. เด็กชายปรีชา  พันธ์นุรัตน์
 
1. นางสาวหยาดฟ้า  ยศะวสุวิสุทธิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  ดำรงค์เมือง
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนิรมล  ช้อยเครือ
2. เด็กชายวิทวัส  นุ้ยอีด
 
1. นางสาวธารทิพย์  ราชเพ็ชร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อักษรเดช
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติมา  สุกแก้วณรงค์
2. เด็กชายวิศรุต  ชมจำปี
 
1. นางสาวธารทิพย์  ราชเพ็ชร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อักษรเดช
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐพล  สุริยัน
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ห้วยทราย
 
1. นางสาวธารทิพย์  ราชเพ็ชร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อักษรเดช
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สายอยู่
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ละมุนนอก
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภูริชญา  แสงประสิทธิ์
2. เด็กชายศตรวรรษ  ละมุนนอก
3. นางสาวศิรภัสสร  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชวลิต
2. เด็กชายบุณยกร  เพิ่มวงศ์
3. เด็กชายภูวดล  บัวศรี
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
2. นางสาวหยาดฟ้า  ยศะวสุวิสุทธิ์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดุมกิจโชติ
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ข้าวงศ์
3. เด็กหญิงวิภาพร  ทองแม้น
 
1. นางสาวหยาดฟ้า  ยศะวสุวิสุทธิ์
2. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ยามรัมย์
2. เด็กชายชนาธิป  บุญยิ่ง
3. เด็กชายชนาเทพ  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงพัชรมัย  ทองนิ่ม
5. เด็กหญิงสาริกา  ประดิษฐแท่น
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ทวีฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง
2. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
3. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
 
49 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มณีศรี
2. เด็กชายพรชัย  พลอยขาว
3. เด็กหญิงรัชกาญจน์  อุ่นเหมือน
 
1. นางสาวฐิปญา  พรหมทัตโต
2. นางสาวชนาธิป  เถาว์แดง
 
50 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงจิตประภัสสร  คำลาภ
2. เด็กหญิงสัชฌกร  ส้มแป้น
3. เด็กชายอภิชัย  เพ็ชรงาม
 
1. นางหทัยชนก  เถาว์แดง
2. นางสาวพิชามญย์  จันทมุรัง
 
51 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61.01 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายุสุรชัย  คงถึง
 
1. นางฟารีดา  โตะยิ
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  กอบโกย
 
1. นางวรากร  แซ่เอี๋ยว
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.69 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิชัย  ดำรงเกษตร
 
1. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  เงินก้อน
2. เด็กชายธนกร  ญวนเหนือ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีเมืองกลาง
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ์  เอียดราชวงศ์
5. เด็กหญิงมะขาม  สิงห์โต
6. เด็กชายสุรชัย  คงถึง
7. เด็กชายอดิศร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวบุปผชาติ  สืบศักดิ์
3. นางสาวพัชรี  สังข์ทอง