สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทัพศร
2. เด็กชายโรแบ็ทโต  อโมดิโอ
 
1. นางสาวซูไฮนี  กาเด็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชุมมัสยา
2. เด็กชายสรวิศ  นวลแก้ว
 
1. นางสาวศิริอำภา  ขำทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมษา  สมนา
2. เด็กหญิงเอเชียอดูลีน  ซาร์ดา
 
1. นางสาวศิริอำภา  ขำทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงผกามาศ  ชิดเชี่ยว
3. เด็กหญิงพรพิมล  เซิบรัมย์
4. เด็กหญิงสุระวี  อ่อนสีลา
5. เด็กหญิงเตย  เพ็งสมยา
 
1. นางสาวจิตรารัตน์  อินทร์แก้ว
2. นายอนุรักษ์  เทพพิทักษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลนิสา  คำจันทึก
2. เด็กหญิงรัตน์ติมา  สุวรรณปากแพรก
3. เด็กหญิงเตย  เพ็งสมยา
 
1. นายอนุรักษ์  เทพพิทักษ์
2. นางสาวซูไฮนี  กาเด็ง