สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.99 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุระวี  อ่อนสีลา
 
1. นางจิราภรณ์  ชินนา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.06 เงิน 22 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูคง
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  ส่งน้อย
 
1. นางสาวจิตรารัตน์  อินทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรา  แก้วมาก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.94 เงิน 25 1. เด็กชายคณิศร  สว่างเย็น
2. เด็กหญิงปณิตา  เอี่ยมอัมพร
 
1. นางสาวจิตรารัตน์  อินทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรา  แก้วมาก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิกา  วะเกิดเป้ง
2. เด็กชายสุรวิศิษฎ์  ฤกษ์กลาง
 
1. นางสาวพัชรา  แก้วมาก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทัพศร
2. เด็กหญิงเอเชียอดูลีน  ซาร์ดา
 
1. นายก๋าเด็ม  สามทอง