สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงนิชกานต์  ชะนะแก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  ชินนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายนันทนัช  กองแก้ว
 
1. นางสาวหวันอาซีซะฮ์  วรรณประภักดิ์