สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงนิชกานต์  ชะนะแก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  ชินนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67.64 ทองแดง 33 1. เด็กชายพันธวัช  จันทน์แดง
 
1. นางจิราภรณ์  ชินนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.99 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุระวี  อ่อนสีลา
 
1. นางจิราภรณ์  ชินนา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุรวิศิษฎ์  ฤกษ์กลาง
 
1. นางสาวหวันอาซีซะฮ์  วรรณประภักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายนันทนัช  กองแก้ว
 
1. นางสาวหวันอาซีซะฮ์  วรรณประภักดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทัพศร
2. เด็กชายโรแบ็ทโต  อโมดิโอ
 
1. นางสาวซูไฮนี  กาเด็ง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชุมมัสยา
2. เด็กชายสรวิศ  นวลแก้ว
 
1. นางสาวศิริอำภา  ขำทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมษา  สมนา
2. เด็กหญิงเอเชียอดูลีน  ซาร์ดา
 
1. นางสาวศิริอำภา  ขำทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงผกามาศ  ชิดเชี่ยว
3. เด็กหญิงพรพิมล  เซิบรัมย์
4. เด็กหญิงสุระวี  อ่อนสีลา
5. เด็กหญิงเตย  เพ็งสมยา
 
1. นางสาวจิตรารัตน์  อินทร์แก้ว
2. นายอนุรักษ์  เทพพิทักษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.06 เงิน 22 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูคง
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  ส่งน้อย
 
1. นางสาวจิตรารัตน์  อินทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรา  แก้วมาก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71.94 เงิน 25 1. เด็กชายคณิศร  สว่างเย็น
2. เด็กหญิงปณิตา  เอี่ยมอัมพร
 
1. นางสาวจิตรารัตน์  อินทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรา  แก้วมาก
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิกา  วะเกิดเป้ง
2. เด็กชายสุรวิศิษฎ์  ฤกษ์กลาง
 
1. นางสาวพัชรา  แก้วมาก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วรกุมาร
 
1. นายก๋าเด็ม  สามทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทัพศร
2. เด็กหญิงเอเชียอดูลีน  ซาร์ดา
 
1. นายก๋าเด็ม  สามทอง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลนิสา  คำจันทึก
2. เด็กหญิงรัตน์ติมา  สุวรรณปากแพรก
3. เด็กหญิงเตย  เพ็งสมยา
 
1. นายอนุรักษ์  เทพพิทักษ์
2. นางสาวซูไฮนี  กาเด็ง