สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85.65 ทอง 10 1. เด็กหญิงปัญจมา  สมยาทวี
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ปานประดิษฐศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายชลันธร  อนุมาศ
 
1. นางวาสนา  อัครเมธาทิพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล
2. เด็กหญิงฑิฌาพร  ไพศาลศักดิ์ทวี
3. เด็กชายธีรภัทร  แจ่มฟุ้ง
 
1. นางสาวรัชฎา  รักตน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติ  ฉัตรทอง
2. เด็กชายสุรณัฐ  เปตามานัง
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  หนูนาค
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เสียงหย่อง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงศุภนิดา  สร้อยทอง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาบำรุง
5. เด็กหญิงอรปรียา  คหาปนะ
 
1. นางจริยา  บุญเกิด
2. นางสาวชลธิชา  พรหมณะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรินทร์  กำไลทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  สมหวัง
3. เด็กหญิงทิพธิดา  ศิริโยธา
4. เด็กชายปิยพัทธ์  โสภา
5. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  พรมต๋า
 
1. นางสาวพณิดา  คล้ายดวง
2. นางสาวขนิษฐา  ศิลาแดง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  ส่องช่วย
2. เด็กหญิงพรกมล  เจริญรัตนพรชัย
3. เด็กหญิงพัชนิดา  ชื่นจิตร
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ผลพุธ
5. เด็กหญิงไอร์ริษา  ควรกล้า
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุขผล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคิม  ฮิมบัค
2. เด็กชายจตุรพร  ไชยมาต
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  มานะจิตต์
4. เด็กชายธัมร์นองรบ  บุญสร้าง
5. เด็กชายธีรศานต์  ชูสงค์
6. เด็กชายนนทภัทร  สายสิญจน์
7. เด็กหญิงน่านน้ำ คามิลลา  เกรโก้
8. เด็กชายวัชชิรพล  จริตงาม
9. เด็กชายศตวรรษ  หวานดี
10. เด็กชายสุรชัย  จันทัด
11. เด็กหญิงอนัญญา  อำลอย
12. เด็กหญิงอริสรา  นึกชอบ
13. เด็กหญิงอลีนา  จิตนุรักษ์
14. เด็กหญิงโซมี  ลี
15. เด็กชายไกรคชา  สาโรชวงศ์
 
1. นางสาวสายพิณ  สนิทปู่
2. นางสาวสุดา  สร้อยทอง
3. นางสาวณภาภัช  นาครินทร์
4. นางอาฑิตยาธร  เกษตรกาลาม์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริศา  ศิริปาณี
 
1. นางจรรยาณี  สงวนทรัพย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมทอง
 
1. นายธรรมนูญ  ชนะกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.78 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณปภัช  เปรมปรีชากุล
2. เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์
 
1. นางสุวรรดา  มูสิกะเจริญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.39 ทอง 5 1. เด็กชายพยัคฆพล  ชิดเชี่ยว
2. เด็กหญิงศศิธร  มูสิกะเจริญ
 
1. นางสุวรรดา  มูสิกะเจริญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงกมลธิชา  วังบุญคง
3. เด็กหญิงจณิตา  สมบัติ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลละออง
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  จีนจิตร์
6. เด็กหญิงฤทัย  สังทรัพย์
7. เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์เพ็ง
8. เด็กหญิงอธิการ  ดำจวนลม
9. เด็กหญิงอัจจิมา  วุ่นหนู
10. เด็กหญิงอาภาศิริ  รัตนาวรุณวงศ์
 
1. นางสาวสายพิณ  สนิทปู่
2. นายธรรมนูญ  ชนะกุล
3. นางนงคราญ  บุญเดช
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายอชิรวิทย์  สามารถ
 
1. Mrs.Wilma  Estrera
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายวชิรวิทย์  สามารถ
 
1. Mr.Loel  Estrera
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ก่อเจริญกิจ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หลิมพัฒนวงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ก่อเจริญกิจ
2. เด็กชายจิตรกร  พินเอี่ยม
3. เด็กหญิงชาลิสา  เจนเจริญวงศ์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์เมธา
5. เด็กชายนันทพงศ์  พิมเสน
6. เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงสวิชญา  ผลเกิด
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันกาเบรียล ดีลอส  เซนทอส
 
1. Mrs.Cherisse  Ornido
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์
 
1. Mrs.Cherisse  Ornido
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนิษฐาพิชญ์  คงจันทร์
2. เด็กหญิงจิรชยา  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พึ่งมา
4. เด็กหญิงพุทธิดา  อันทะผาลา
5. เด็กหญิงรัตนศิริ  คานาล
6. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองนาค
 
1. นางสาวจรัญญา  เทพศร
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์
 
1. MissTan   Jiao Jiao
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองแก้ว
2. เด็กชายธนัญชัย  รักชาติ
 
1. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
2. นางรวีวรรณ  ทศกานต์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศภัค  เพ็ชรวิจิตร
2. เด็กหญิงอาภัสรา  กริชกำจร
 
1. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
2. นายจีรพัฒน์  ตัณฑยย์
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กชายจีรเดช  แซ่ฟู่
2. เด็กหญิงซิลเวียร์ อัญชิสา  ปิชชาริเอลโล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  วัฒนารมย์
 
1. นางสาวพิมลศิริ   คู่อรุณ
2. นางวราภรณ์  ปานถาวร
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงณิรดา  ทรัพย์เกล้า
2. เด็กหญิงนภาภัช  ทองฤทธิ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  แสงเลิศ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ทินกุล
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันทรัตน์