สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิภา  ย้อมกล่ำ
 
1. นางสาวอนุศรา  จินดาวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงอันนา  อัศวยิ่งเจริญสุข
 
1. นางสาวนาตยา  แสงเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจณิสตา  จันทศุกร์
2. เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย
3. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ขอสกุลไพศาล
 
1. นางนงค์นิด  ณ ถลาง
2. นางสาวรุ่งฤทัย  ปานประดิษฐศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิรณา  วงศ์ชูปาน
2. เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล
3. เด็กชายศรายุทธ  โชคไพบูลย์
 
1. นายนัฐพล  สาเก
2. นางวาสนา  อัครเมธาทิพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วศรีกิจ
2. เด็กหญิงธีราพร  พุ่มพ่วง
 
1. นางสาวพรนภา  ภู่ทับทิม
2. นายนัฐพล  สาเก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ
2. เด็กหญิงภูริสา  เลื่องลือ
3. เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา
 
1. นายจิรพงศ์  ไมตรีจิตร
2. นางสาวอลิษา  โอมณี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงภิณญดา  เลียบทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  โต๊ะคต
 
1. นางพรเพ็ญ  โต๊ะคต
2. นางสาวจันทิมา  อยู่โต
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.65 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พรมหอม
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 19 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  กิ่งมาลา
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณา  ปัญนารี
2. เด็กชายณัฐวัศศ์  เพชรเชนทร์
3. เด็กหญิงธีราภรณ์  พุ่มพวง
 
1. นายนัฐพล  หัสนี
2. นายจิรพงศ์  ไมตรีจิตร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูหมวกโชติ
2. เด็กหญิงปัญจมา  สมยาทวี
3. เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง
 
1. นางสาวณภาภัช  นาครินทร์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายนราดร  กอแก้ว
2. เด็กหญิงมณิวรา  อาลี
 
1. นางรวีวรรณ  ทศกานต์
2. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรุษ  ประยืนยง
2. เด็กชายแซมคริสโตเฟอร์  พันเตอร์
 
1. Mr.Edgar  Penaso
2. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนัต  อังกาบแก้ว
2. เด็กชายปวริด์  เศรษฐี
 
1. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
2. นางรวีวรรณ  ทศกานต์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายชยพล  สว่างแก้ว
2. เด็กชายณชพล  พูนทองเสน
3. เด็กหญิงนรีนุช  จันทรังษี
 
1. นางสาวฮารียา  เจียมประชา
2. นางสาวธนภรณ์  ศรีทองคำ