สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวเพชร
 
1. นางสาวอนุศรา  จินดาวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69.98 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพณารินทร์  ถิ่นคำแบ่ง
 
1. นางสาววราภรณ์  เพชรภักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ
 
1. นายนัฐพล  หัสนี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัญจ์อมล  สุทธิสุขศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า
3. เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา
 
1. นางสาวเพรชรดา  บุญสิทธิ์
2. นางสาววัชราภรณ์  หนูเนตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษณา  ปัญนารี
2. เด็กชายธัญพิชชา  สิทธิเดชากุล
3. เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ
 
1. นางสาวรัตนติกาล  มาตย์ชู
2. นางสาวอรพรรณ  ชัยเริก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพร  ตันวิวัฒน์จินดา
2. เด็กชายปณต  มีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอแมนด้า  ไตรสุวรรณ
 
1. นางสาวอินธิรา  ฤทธิรงค์
2. นางสาวอำภา  ฆ้องพร้า
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กชายณฐศร  บุญเกิด
2. เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  ด้วงเสน
2. นายซุลกิฟลี  ดือลาโอะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยมาตร์
2. เด็กชายวอร์เรน  ออง
 
1. นางสาวฐิติพร  ขัดมะโน
2. นางสาวกชพร  จันทรวงศ์