สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์
 
1. นางสาวศิริพัฒน์  แต่งแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา
 
1. นางสาวรดาริน  คงแสง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ
 
1. นางสาวพรทิพา  ศรีชะเอม