สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวเพชร
 
1. นางสาวอนุศรา  จินดาวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85.65 ทอง 10 1. เด็กหญิงปัญจมา  สมยาทวี
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ปานประดิษฐศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิภา  ย้อมกล่ำ
 
1. นางสาวอนุศรา  จินดาวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายชลันธร  อนุมาศ
 
1. นางวาสนา  อัครเมธาทิพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงอันนา  อัศวยิ่งเจริญสุข
 
1. นางสาวนาตยา  แสงเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุจิตราภรณ์  นาคแก้ว
 
1. นางสาวธิดา  สัตโส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69.98 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพณารินทร์  ถิ่นคำแบ่ง
 
1. นางสาววราภรณ์  เพชรภักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจณิสตา  จันทศุกร์
2. เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย
3. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ขอสกุลไพศาล
 
1. นางนงค์นิด  ณ ถลาง
2. นางสาวรุ่งฤทัย  ปานประดิษฐศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิรณา  วงศ์ชูปาน
2. เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล
3. เด็กชายศรายุทธ  โชคไพบูลย์
 
1. นายนัฐพล  สาเก
2. นางวาสนา  อัครเมธาทิพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วศรีกิจ
2. เด็กหญิงธีราพร  พุ่มพ่วง
 
1. นางสาวพรนภา  ภู่ทับทิม
2. นายนัฐพล  สาเก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิมพ์อันดา  โสดารักษ์
 
1. นางสาวศิริพัฒน์  แต่งแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ
 
1. นายนัฐพล  หัสนี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัญจ์อมล  สุทธิสุขศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า
3. เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา
 
1. นางสาวเพรชรดา  บุญสิทธิ์
2. นางสาววัชราภรณ์  หนูเนตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐณภาส์  แย้มอรุณพัฒนา
 
1. นางสาวรดาริน  คงแสง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ
 
1. นางสาวพรทิพา  ศรีชะเอม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล
2. เด็กหญิงฑิฌาพร  ไพศาลศักดิ์ทวี
3. เด็กชายธีรภัทร  แจ่มฟุ้ง
 
1. นางสาวรัชฎา  รักตน
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษณา  ปัญนารี
2. เด็กชายธัญพิชชา  สิทธิเดชากุล
3. เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ
 
1. นางสาวรัตนติกาล  มาตย์ชู
2. นางสาวอรพรรณ  ชัยเริก
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพร  ตันวิวัฒน์จินดา
2. เด็กชายปณต  มีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอแมนด้า  ไตรสุวรรณ
 
1. นางสาวอินธิรา  ฤทธิรงค์
2. นางสาวอำภา  ฆ้องพร้า
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ
2. เด็กหญิงภูริสา  เลื่องลือ
3. เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา
 
1. นายจิรพงศ์  ไมตรีจิตร
2. นางสาวอลิษา  โอมณี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติ  ฉัตรทอง
2. เด็กชายสุรณัฐ  เปตามานัง
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  หนูนาค
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เสียงหย่อง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงศุภนิดา  สร้อยทอง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาบำรุง
5. เด็กหญิงอรปรียา  คหาปนะ
 
1. นางจริยา  บุญเกิด
2. นางสาวชลธิชา  พรหมณะ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรินทร์  กำไลทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  สมหวัง
3. เด็กหญิงทิพธิดา  ศิริโยธา
4. เด็กชายปิยพัทธ์  โสภา
5. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  พรมต๋า
 
1. นางสาวพณิดา  คล้ายดวง
2. นางสาวขนิษฐา  ศิลาแดง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  ส่องช่วย
2. เด็กหญิงพรกมล  เจริญรัตนพรชัย
3. เด็กหญิงพัชนิดา  ชื่นจิตร
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ผลพุธ
5. เด็กหญิงไอร์ริษา  ควรกล้า
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุขผล
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายขจรยศ  ศรีประสม
2. เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล
3. เด็กชายศุภกิตติ์  กลิ่นแก้ว
4. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วนาง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เวฬุกรรม
 
1. นางสาววันทิพย์  หมื่นละม้าย
2. นางสาวณภาภัช  นาครินทร์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคิม  ฮิมบัค
2. เด็กชายจตุรพร  ไชยมาต
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  มานะจิตต์
4. เด็กชายธัมร์นองรบ  บุญสร้าง
5. เด็กชายธีรศานต์  ชูสงค์
6. เด็กชายนนทภัทร  สายสิญจน์
7. เด็กหญิงน่านน้ำ คามิลลา  เกรโก้
8. เด็กชายวัชชิรพล  จริตงาม
9. เด็กชายศตวรรษ  หวานดี
10. เด็กชายสุรชัย  จันทัด
11. เด็กหญิงอนัญญา  อำลอย
12. เด็กหญิงอริสรา  นึกชอบ
13. เด็กหญิงอลีนา  จิตนุรักษ์
14. เด็กหญิงโซมี  ลี
15. เด็กชายไกรคชา  สาโรชวงศ์
 
1. นางสาวสายพิณ  สนิทปู่
2. นางสาวสุดา  สร้อยทอง
3. นางสาวณภาภัช  นาครินทร์
4. นางอาฑิตยาธร  เกษตรกาลาม์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริศา  ศิริปาณี
 
1. นางจรรยาณี  สงวนทรัพย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมทอง
 
1. นายธรรมนูญ  ชนะกุล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.78 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณปภัช  เปรมปรีชากุล
2. เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์
 
1. นางสุวรรดา  มูสิกะเจริญ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.39 ทอง 5 1. เด็กชายพยัคฆพล  ชิดเชี่ยว
2. เด็กหญิงศศิธร  มูสิกะเจริญ
 
1. นางสุวรรดา  มูสิกะเจริญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงกมลธิชา  วังบุญคง
3. เด็กหญิงจณิตา  สมบัติ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  นวลละออง
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  จีนจิตร์
6. เด็กหญิงฤทัย  สังทรัพย์
7. เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์เพ็ง
8. เด็กหญิงอธิการ  ดำจวนลม
9. เด็กหญิงอัจจิมา  วุ่นหนู
10. เด็กหญิงอาภาศิริ  รัตนาวรุณวงศ์
 
1. นางสาวสายพิณ  สนิทปู่
2. นายธรรมนูญ  ชนะกุล
3. นางนงคราญ  บุญเดช
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กชายณฐศร  บุญเกิด
2. เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  ด้วงเสน
2. นายซุลกิฟลี  ดือลาโอะ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายอชิรวิทย์  สามารถ
 
1. Mrs.Wilma  Estrera
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายวชิรวิทย์  สามารถ
 
1. Mr.Loel  Estrera
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยมาตร์
2. เด็กชายวอร์เรน  ออง
 
1. นางสาวฐิติพร  ขัดมะโน
2. นางสาวกชพร  จันทรวงศ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงภิณญดา  เลียบทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  โต๊ะคต
 
1. นางพรเพ็ญ  โต๊ะคต
2. นางสาวจันทิมา  อยู่โต
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ก่อเจริญกิจ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หลิมพัฒนวงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ก่อเจริญกิจ
2. เด็กชายจิตรกร  พินเอี่ยม
3. เด็กหญิงชาลิสา  เจนเจริญวงศ์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์เมธา
5. เด็กชายนันทพงศ์  พิมเสน
6. เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงสวิชญา  ผลเกิด
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ละอองพานิช
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัครเศรษฐ์  อัคสินธวังกูร
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกานท์กวี  โรจน์บุญถึง
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.65 เงิน 10 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  พรมหอม
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันกาเบรียล ดีลอส  เซนทอส
 
1. Mrs.Cherisse  Ornido
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์
 
1. Mrs.Cherisse  Ornido
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพชร  ศรีชูพันธุ์
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 19 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  กิ่งมาลา
 
1. นางสาวสัตตบุษย์  รักษ์แก้ว
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนิษฐาพิชญ์  คงจันทร์
2. เด็กหญิงจิรชยา  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พึ่งมา
4. เด็กหญิงพุทธิดา  อันทะผาลา
5. เด็กหญิงรัตนศิริ  คานาล
6. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองนาค
 
1. นางสาวจรัญญา  เทพศร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์
 
1. MissTan   Jiao Jiao
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณา  ปัญนารี
2. เด็กชายณัฐวัศศ์  เพชรเชนทร์
3. เด็กหญิงธีราภรณ์  พุ่มพวง
 
1. นายนัฐพล  หัสนี
2. นายจิรพงศ์  ไมตรีจิตร
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูหมวกโชติ
2. เด็กหญิงปัญจมา  สมยาทวี
3. เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง
 
1. นางสาวณภาภัช  นาครินทร์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายนราดร  กอแก้ว
2. เด็กหญิงมณิวรา  อาลี
 
1. นางรวีวรรณ  ทศกานต์
2. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรุษ  ประยืนยง
2. เด็กชายแซมคริสโตเฟอร์  พันเตอร์
 
1. Mr.Edgar  Penaso
2. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนัต  อังกาบแก้ว
2. เด็กชายปวริด์  เศรษฐี
 
1. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
2. นางรวีวรรณ  ทศกานต์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองแก้ว
2. เด็กชายธนัญชัย  รักชาติ
 
1. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
2. นางรวีวรรณ  ทศกานต์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศภัค  เพ็ชรวิจิตร
2. เด็กหญิงอาภัสรา  กริชกำจร
 
1. นางสาวกัลยา  เพชรบุรี
2. นายจีรพัฒน์  ตัณฑยย์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายชยพล  สว่างแก้ว
2. เด็กชายณชพล  พูนทองเสน
3. เด็กหญิงนรีนุช  จันทรังษี
 
1. นางสาวฮารียา  เจียมประชา
2. นางสาวธนภรณ์  ศรีทองคำ
 
59 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กชายจีรเดช  แซ่ฟู่
2. เด็กหญิงซิลเวียร์ อัญชิสา  ปิชชาริเอลโล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  วัฒนารมย์
 
1. นางสาวพิมลศิริ   คู่อรุณ
2. นางวราภรณ์  ปานถาวร
 
60 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงณิรดา  ทรัพย์เกล้า
2. เด็กหญิงนภาภัช  ทองฤทธิ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  แสงเลิศ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ทินกุล
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันทรัตน์