สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91.31 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก   กาสุวรรณ
 
1. นางทิพยรัตน์   เอี่ยมสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นาสิงเตา
 
1. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมั่นสนิท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ   สีทาอ่อน
 
1. นางสาวสุภาพร   มุขพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.42 ทอง 5 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์   กันหา
 
1. นางกานดา   อรรถทรัพย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร   แก้วสามสี
2. เด็กหญิงภัทรภร   มลทาเย็น
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ดาสันทัด
 
1. นางสาวนูรีน   นุกูล
2. นางพวงใจ   เชื้อญวน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวี  บุญสมร
2. เด็กหญิงมณิภา   เครือคำ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชแก้ว
 
1. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
2. นางสาวนูรีน  นุกูล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พร้อมสันเทียะ
2. เด็กหญิงอรนุช   นามมัน
 
1. นางพวงใจ   เชื้อญวน
2. นางสาวเจ๊ะฮาหวา   สาเบต
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.06 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณิภา   เครือคำ
2. นายสราวุฒิ   ชูแก้ว
 
1. นางสาวจิตภาวรรณ   แก้วกระจ่าง
2. นางสาวปาลิตา   ทองย่น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิศนุ  กิ่งจำปา
 
1. นายคธาวุธ  เสียงเสนาะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาจพล   จงจัดกลาง
2. เด็กชายธนวัฒน์   ธานีรัตน์
3. เด็กชายธิติพงศ์   ไทรนิ่มนวล
4. นางสาวปัญญาพร   กิจศักดิ์
5. เด็กชายสุทธิพงศ์   นามมัน
6. เด็กชายอิทธิพล   เพ็ชรัตน์
 
1. นางสาวลภัส   ล่องนาวา
2. นายเอกชัย   ตั้นสมบูรณ์
3. นายภาคภูมิ   หนิยุหนุ๊
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตักวา  เสน่ห์
 
1. นางสาวลภัส   ล่องนาวา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์   นามมัน
 
1. นางสาวลภัส   ล่องนาวา
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร   แก้วสวนจิก
2. เด็กหญิงจณิสตา   นาควัน
3. เด็กหญิงจตุพร   บัวสุนทร
4. เด็กหญิงญาณิกา   จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงปภาวี   บุญสมร
6. เด็กหญิงพิมพิกา   กระแสสัตย์
7. เด็กหญิงวณีรัตน์   เทียมขุนทด
8. เด็กหญิงสิริพร   แสงมณี
 
1. นางสาวสุชาดา   หนูราช
2. นางสาวขวัญนภา   เพชรวารี
3. นางสาวสุภาพร   มุขพันธ์
4. นางทิพยรัตน์   เอี่ยมสกุล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัคธร  อภิโชติจรัส
2. เด็กชายมานะชัย  ณ ระนอง
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นางสาวขวัญนภา   เพชรวารี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเดช  ดาศรี
2. นายปริวัฒน์  ตั้นกี่
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นางสาวขวัญนภา   เพชรวารี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนี   แก้วสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา   บันลือทรัพย์
3. นางสาวสุวรรณี   วิชาพูล
 
1. นางธรรมิการ์    น้อยเพ็ง
2. นางศิวพร   ไกรนรา