สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิปรียา   ดอนลามผา
 
1. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมั่นสนิท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิโชค   สืบหมาด
 
1. นางสาวนุตประวีณ์   สวัสดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณิภา   เครือคำ
 
1. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมั่นสนิท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงอภิชญา   ศรีทอง
 
1. นางทิพยรัตน์   เอี่ยมสกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. นางสาวเกวลิน   พิศดู
 
1. นางพัชรี   กะลาสี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาจินต์   สกุลทับ
2. เด็กชายเจริญชัย   ตันติธนศักดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา   หนูรักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายติณณภพ   นามนะมะ
2. เด็กชายเกริกไกร   อุ่นสิงห์
 
1. นางศิวพร   ไกรนรา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   บุญแก้ว
 
1. นางสาวจิตภาวรรณ   แก้วกระจ่าง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.39 เงิน 18 1. เด็กชายธนกฤต   สกุลทับ
2. เด็กหญิงสมิตา   ไวที
 
1. นางสาวขวัญนภา   เพชรวารี
2. นางสาวสุภาพร   มุขพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  สุทธา
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   เพ็ชรหึง
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 26 1. เด็กชายกิตติพล  สองเมือง
2. เด็กหญิงณัฐชา  อาจหาญ
3. เด็กชายวรินทร  ไชยสงค์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟุ้งเหียน
2. นางสาววิภาพร  แซ่หลิม