สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงศศินันท์   ทิพย์รัตน์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   เพ็ชรหึง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนกฤต   สกุลทับ
 
1. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   กะการดี
 
1. นางพวงใจ   เชื้อญวน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรรณีพร  สุนทรเจริญ
 
1. นายคธาวุธ  เสียงเสนาะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุนิสา  แจบไธสง
 
1. นายคธาวุธ  เสียงเสนาะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 51.32 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภาวินี   แก้วลี
 
1. นายชัยธวัช   ขุทรานนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 55.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   ชัยมงคล
 
1. นายชัยธวัช   ขุทรานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 48.99 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ประชุมพรรณ์
 
1. นายชัยธวัช   ขุทรานนท์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกฤติน   คชินทร์รัตน์
2. เด็กชายกฤษดา  แสวงหา
3. เด็กชายชัยมงคล   สิงห์ปฏิญญา
4. เด็กชายซีรอส   ราชมุณี
5. เด็กชายนพธวัช  วิพลชัย
6. เด็กชายวงศกร   เพชรฤทธิ์
 
1. นายนพพล   ยศเดช
2. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
3. นางสาวนุตประวีณ์   สวัสดี