สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงศศินันท์   ทิพย์รัตน์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   เพ็ชรหึง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91.31 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก   กาสุวรรณ
 
1. นางทิพยรัตน์   เอี่ยมสกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิปรียา   ดอนลามผา
 
1. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมั่นสนิท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิโชค   สืบหมาด
 
1. นางสาวนุตประวีณ์   สวัสดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณิภา   เครือคำ
 
1. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมั่นสนิท
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงอภิชญา   ศรีทอง
 
1. นางทิพยรัตน์   เอี่ยมสกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นาสิงเตา
 
1. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมั่นสนิท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ   สีทาอ่อน
 
1. นางสาวสุภาพร   มุขพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.42 ทอง 5 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์   กันหา
 
1. นางกานดา   อรรถทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. นางสาวเกวลิน   พิศดู
 
1. นางพัชรี   กะลาสี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร   แก้วสามสี
2. เด็กหญิงภัทรภร   มลทาเย็น
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ดาสันทัด
 
1. นางสาวนูรีน   นุกูล
2. นางพวงใจ   เชื้อญวน
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวี  บุญสมร
2. เด็กหญิงมณิภา   เครือคำ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชแก้ว
 
1. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
2. นางสาวนูรีน  นุกูล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนกฤต   สกุลทับ
 
1. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   กะการดี
 
1. นางพวงใจ   เชื้อญวน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเกวลิน   พิศดู
 
1. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาจินต์   สกุลทับ
2. เด็กชายเจริญชัย   ตันติธนศักดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา   หนูรักษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายติณณภพ   นามนะมะ
2. เด็กชายเกริกไกร   อุ่นสิงห์
 
1. นางศิวพร   ไกรนรา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายนันทกร   อยู่เย็น
2. เด็กชายสนธยา   มณีทอง
 
1. นางสาวกาญจนา    อนันตวรพจน์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   บุญแก้ว
 
1. นางสาวจิตภาวรรณ   แก้วกระจ่าง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.39 เงิน 18 1. เด็กชายธนกฤต   สกุลทับ
2. เด็กหญิงสมิตา   ไวที
 
1. นางสาวขวัญนภา   เพชรวารี
2. นางสาวสุภาพร   มุขพันธ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พร้อมสันเทียะ
2. เด็กหญิงอรนุช   นามมัน
 
1. นางพวงใจ   เชื้อญวน
2. นางสาวเจ๊ะฮาหวา   สาเบต
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.06 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณิภา   เครือคำ
2. นายสราวุฒิ   ชูแก้ว
 
1. นางสาวจิตภาวรรณ   แก้วกระจ่าง
2. นางสาวปาลิตา   ทองย่น
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดา  พิศลยบุตร
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชแก้ว
 
1. นางสาวรินทร์ดา  คำหา
2. นายอาคม  สุขะบุญพันธ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญช่วย
 
1. นายนพพล   ยศเดช
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  สุทธา
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   เพ็ชรหึง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายพานิชย์   ทิพยชล
 
1. นางสาวกาญจนา   หนูรักษ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิศนุ  กิ่งจำปา
 
1. นายคธาวุธ  เสียงเสนาะ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรรณีพร  สุนทรเจริญ
 
1. นายคธาวุธ  เสียงเสนาะ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุนิสา  แจบไธสง
 
1. นายคธาวุธ  เสียงเสนาะ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณิชาดา  เตียงน้อย
2. เด็กหญิงศิระประภา  ณ ถลาง
3. เด็กหญิงอินทิรา  เรียบร้อย
 
1. นายนพพล   ยศเดช
2. นางสาวสุภาพร   มุขพันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนีหน้า   ไชยขันธุ์
 
1. นายชัยธวัช   ขุทรานนท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 51.32 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภาวินี   แก้วลี
 
1. นายชัยธวัช   ขุทรานนท์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 55.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   ชัยมงคล
 
1. นายชัยธวัช   ขุทรานนท์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 48.99 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ประชุมพรรณ์
 
1. นายชัยธวัช   ขุทรานนท์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงใกล้รุ่ง   คลองโพธิ์
 
1. นายชัยธวัช   ขุทรานนท์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาจพล   จงจัดกลาง
2. เด็กชายธนวัฒน์   ธานีรัตน์
3. เด็กชายธิติพงศ์   ไทรนิ่มนวล
4. นางสาวปัญญาพร   กิจศักดิ์
5. เด็กชายสุทธิพงศ์   นามมัน
6. เด็กชายอิทธิพล   เพ็ชรัตน์
 
1. นางสาวลภัส   ล่องนาวา
2. นายเอกชัย   ตั้นสมบูรณ์
3. นายภาคภูมิ   หนิยุหนุ๊
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตักวา  เสน่ห์
 
1. นางสาวลภัส   ล่องนาวา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์   นามมัน
 
1. นางสาวลภัส   ล่องนาวา
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร   แก้วสวนจิก
2. เด็กหญิงจณิสตา   นาควัน
3. เด็กหญิงจตุพร   บัวสุนทร
4. เด็กหญิงญาณิกา   จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงปภาวี   บุญสมร
6. เด็กหญิงพิมพิกา   กระแสสัตย์
7. เด็กหญิงวณีรัตน์   เทียมขุนทด
8. เด็กหญิงสิริพร   แสงมณี
 
1. นางสาวสุชาดา   หนูราช
2. นางสาวขวัญนภา   เพชรวารี
3. นางสาวสุภาพร   มุขพันธ์
4. นางทิพยรัตน์   เอี่ยมสกุล
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกฤติน   คชินทร์รัตน์
2. เด็กชายกฤษดา  แสวงหา
3. เด็กชายชัยมงคล   สิงห์ปฏิญญา
4. เด็กชายซีรอส   ราชมุณี
5. เด็กชายนพธวัช  วิพลชัย
6. เด็กชายวงศกร   เพชรฤทธิ์
 
1. นายนพพล   ยศเดช
2. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
3. นางสาวนุตประวีณ์   สวัสดี
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัคธร  อภิโชติจรัส
2. เด็กชายมานะชัย  ณ ระนอง
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นางสาวขวัญนภา   เพชรวารี
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเดช  ดาศรี
2. นายปริวัฒน์  ตั้นกี่
 
1. นางสาวธนพร  ณ วาโย
2. นางสาวขวัญนภา   เพชรวารี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนี   แก้วสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา   บันลือทรัพย์
3. นางสาวสุวรรณี   วิชาพูล
 
1. นางธรรมิการ์    น้อยเพ็ง
2. นางศิวพร   ไกรนรา
 
44 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 26 1. เด็กชายกิตติพล  สองเมือง
2. เด็กหญิงณัฐชา  อาจหาญ
3. เด็กชายวรินทร  ไชยสงค์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟุ้งเหียน
2. นางสาววิภาพร  แซ่หลิม