สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติพร  ท้าวอิ่ม
 
1. นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุณยเกียรติ
 
1. นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.56 ทอง 12 1. เด็กชายจิรกิตติ์  อาชีวะระงับโรค
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิพลชัย
 
1. นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า
2. นางสาวเฉลิม  เกิดแสงสุริยงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.56 ทอง 10 1. เด็กหญิงภคพร  รัตนสุวรรณ
2. เด็กชายภวัต  หวายคำ
 
1. นางเกศสิณี  ต่อพงษ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เพชรนวล
2. เด็กหญิงณัฐมา  อุตสาห์
 
1. นายเชาวลิต  ชูวงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงซีนีซา  จามิล
 
1. นายสุวิทย์  ม้าฤทธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.64 ทอง 5 1. เด็กหญิงปริสา  วรินทรเวช
 
1. นายสุวิทย์  ม้าฤทธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงนาขวัญ  สง่าวิทยากร
 
1. นายสุวิทย์  ม้าฤทธิ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซากิ  ฮามาโนะ
2. เด็กหญิงณขวัญ  ชูช่วย
3. เด็กชายณัฐกรณ์  โบบทอง
4. เด็กชายณัฐวุฒ  ชูจันทร์
5. เด็กชายธนกฤต  ชำนาญกิจ
6. เด็กชายปฏิพัทธ์  ห่วงจริง
7. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วขวัญ
8. เด็กหญิงศิวพร  นามปากดี
9. เด็กหญิงสุภาวิตา  โสภา
10. เด็กชายอภิรักษ์  ฝักแต้
 
1. นางสาวนิตยา  สมประสงค์
2. นางสาวรัตติกานต์  คงชู
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญระมี
2. เด็กชายณัฐพัชร์  สุดเสียงหวาน
3. เด็กชายพันผา  โนนใหญ่
4. เด็กหญิงภัทรวดี  สิริวัฒน์
5. เด็กชายวรากร  ศรีทองกุล
6. เด็กชายอธิป  แก้วมณี
 
1. นายเชาวลิต  ชูวงษ์
2. นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล
3. นางสาวสุพรรณี  หอมรสกล้า
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.33 ทอง 6 1. เด็กชายคุณาสัน  วังสอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  หมู่ทอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ลิ่มสงวน
2. นางสาวอิสรา  เพ็ญศรี
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กชายธรรมปพน  สินจินา
2. เด็กชายธีรกานต์  บุญมหันต์
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุวรรณน้อย
 
1. นางสาวอรทัย  ใจขยัน
2. นางสาวรวิภา  คีรีรัตน์