สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพัชรี  ตาวัน
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฐานทรัพย์ทวี
3. เด็กชายวิธวินท์  อ่ำตระกูล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายชินราช  ธรรมกูล
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  ผลานิสงค์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ลิ่มสงวน
2. นางสาวอิสรา  เพ็ญศรี