สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิทยาสาธิต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัฐริกา  เสริมจิตต์
 
1. นางชุติมณี  เอกประดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80.65 ทอง 16 1. เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล
 
1. นางชุติมณี  เอกประดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรมิตา  สงเดช
 
1. นางสาวพัชนี  โยธา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงภาวิตา  จินดาพล
 
1. นางณัชตา  สังข์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.49 ทอง 6 1. เด็กหญิงรฐา  ไชยสอน
 
1. นางณัชตา  สังข์ทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  แกล้วกล้า
2. เด็กชายธนภัทร  พิสูจน์ผล
3. เด็กหญิงรัศมิมาน  ไชยศิริ
4. เด็กหญิงวีระยา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงศิรินธร  คลังแก้ว
 
1. นางสาวจรัมพร  สิทธิกาญจนกุล
2. นางสาวอมร  รอดเพ็ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีวัฒนกุล
 
1. นายภูวสิษฎ์  พิมพ์เสน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.83 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สินลาลับ
2. เด็กชายธีทัต  กำเนิดนิล
 
1. นางสาวปิยะนันท์  ฤทธิเดช
2. นายภูวสิษฎ์  พิมพ์เสน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.56 ทอง 7 1. เด็กชายปาริชาต  โชติทอง
2. เด็กชายสราวุธ  ลือนคร
 
1. นางสาวปิยะนันท์  ฤทธิเดช
2. นายภูวสิษฎ์  พิมพ์เสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีวัฒนกุล
 
1. นางสาวจารุณี  เรือนแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายสุวพัชร  ภูเผ่า
 
1. นางเปมิศา  พรหมรักษา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  รัตนกาย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
 
1. นางพัชรีพร  ทรงคุณ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
 
1. นางพัชรีพร  ทรงคุณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
 
1. นางประภาพร  ทรายทอง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  สัตยาชัย
2. เด็กชายคุณานนท์  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงณฐมน  คำปิ่น
4. เด็กชายณุรุจ  ลิ้มนันทพิสิฐ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สวัสดิเวช
6. เด็กชายพชรพล  อึ๋งสกุล
7. เด็กชายพัทธดนย์  พรหมอินทร์
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำวอน
9. เด็กหญิงศุจิรดา  ลิ้มนันทพิสิฐ
10. เด็กหญิงอาทิมา  ทั่นเส้ง
 
1. นางสุพินยา  สุขเกษม
2. นางสาวสาธิตา  สุขเกษม
3. นางเสาวนีย์  ศะศิสุวรรณ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีวัฒนกุล
2. เด็กหญิงอาทิมา  ปันแก้ว
 
1. นางสาวซูไวดา  อูมา
2. นางสาวทัศนีย์  แก้วละเอียด
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูเสือหึง
2. เด็กหญิงธัญสินีส์  ช่างแห
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  แพงอุฐ
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  จินดารส
2. นางภรนิพา  ดุกหลิ่ม
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงวรางรัตน์  รัตนวิเชียร
3. เด็กหญิงไอยวริญญ์  ริยาพันธ์
 
1. นางสาวอารุณี  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวปภัสสร  อาหมาน