สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิทยาสาธิต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 14 1. เด็กชายปณิธิ  ขนาดผล
2. เด็กหญิงปิ่นณเรศ  สมบัติ
3. เด็กหญิงวรินทร์กุล  กุสมินิ
 
1. นางสาวอรวิสา  ดารารักษ์
2. นางสาวมณีรัตน์  เหมือนพรรณราย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายพิสิฐ  ตุลาโชติกุล
2. เด็กหญิงอรินทยา  แก้วยวน
 
1. นางสาววรรณทนีย์  ศรีสุข
2. นายวิฑูรย์  ยศสุนทรนอก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พงศ์ภัคบูรณกิจ
2. เด็กชายพนิต  กรสวัสดิ์
 
1. นางสาววันทนี  ย่องบุตร
2. นางสาวจิณห์ณิภา  สุภาพบุรุษ