สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิทยาสาธิต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  สุภาพบุรุษ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชนันท์  เทพทัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรายทอง
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เหมือนพรรณราย
2. นางสาวมยุรัตน์  เสริมทรัพย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนัฐริกา  เสริมจิตต์
2. เด็กหญิงพราวณภา  วงศ์สกุลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวซูไวดา  อูมา
2. นางสาวทัศนีย์  แก้วละเอียด
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงภัททียา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงสิรินดา  คงทอง
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  มงคลบุตร
 
1. นางเสาวนีย์  ศะศิสุวรรณ
2. นางสาวปภัสสร  อาหมาน