สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิทยาสาธิต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภูวิศ  ยิ้มเจริญ
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  สุภาพบุรุษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเนติธร  นาคะวัจนะ
 
1. นางสาววันทนี  ย่องบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายคีตาจิต  เชี่ยวสิริขจร
 
1. นางสาววันทนี  ย่องบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณพกรณ์  เด่นศิริ
2. เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยวสกุล
3. เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์
 
1. นางสาวมยุรัตน์  เสริมทรัพย์
2. นางสาวมณีรัตน์  เหมือนพรรณราย