สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิทยาสาธิต สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัฐริกา  เสริมจิตต์
 
1. นางชุติมณี  เอกประดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80.65 ทอง 16 1. เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล
 
1. นางชุติมณี  เอกประดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรมิตา  สงเดช
 
1. นางสาวพัชนี  โยธา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงภาวิตา  จินดาพล
 
1. นางณัชตา  สังข์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.49 ทอง 6 1. เด็กหญิงรฐา  ไชยสอน
 
1. นางณัชตา  สังข์ทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภูวิศ  ยิ้มเจริญ
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  สุภาพบุรุษ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  สุภาพบุรุษ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเนติธร  นาคะวัจนะ
 
1. นางสาววันทนี  ย่องบุตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายคีตาจิต  เชี่ยวสิริขจร
 
1. นางสาววันทนี  ย่องบุตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณพกรณ์  เด่นศิริ
2. เด็กหญิงปภาดา  เอี่ยวสกุล
3. เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์
 
1. นางสาวมยุรัตน์  เสริมทรัพย์
2. นางสาวมณีรัตน์  เหมือนพรรณราย
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชนันท์  เทพทัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรายทอง
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เหมือนพรรณราย
2. นางสาวมยุรัตน์  เสริมทรัพย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 14 1. เด็กชายปณิธิ  ขนาดผล
2. เด็กหญิงปิ่นณเรศ  สมบัติ
3. เด็กหญิงวรินทร์กุล  กุสมินิ
 
1. นางสาวอรวิสา  ดารารักษ์
2. นางสาวมณีรัตน์  เหมือนพรรณราย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  แกล้วกล้า
2. เด็กชายธนภัทร  พิสูจน์ผล
3. เด็กหญิงรัศมิมาน  ไชยศิริ
4. เด็กหญิงวีระยา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงศิรินธร  คลังแก้ว
 
1. นางสาวจรัมพร  สิทธิกาญจนกุล
2. นางสาวอมร  รอดเพ็ง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีวัฒนกุล
 
1. นายภูวสิษฎ์  พิมพ์เสน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.83 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สินลาลับ
2. เด็กชายธีทัต  กำเนิดนิล
 
1. นางสาวปิยะนันท์  ฤทธิเดช
2. นายภูวสิษฎ์  พิมพ์เสน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.56 ทอง 7 1. เด็กชายปาริชาต  โชติทอง
2. เด็กชายสราวุธ  ลือนคร
 
1. นางสาวปิยะนันท์  ฤทธิเดช
2. นายภูวสิษฎ์  พิมพ์เสน
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายพิสิฐ  ตุลาโชติกุล
2. เด็กหญิงอรินทยา  แก้วยวน
 
1. นางสาววรรณทนีย์  ศรีสุข
2. นายวิฑูรย์  ยศสุนทรนอก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีวัฒนกุล
 
1. นางสาวจารุณี  เรือนแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายสุวพัชร  ภูเผ่า
 
1. นางเปมิศา  พรหมรักษา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สงวนสินธ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  รัตนกาย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พงศ์ภัคบูรณกิจ
2. เด็กชายพนิต  กรสวัสดิ์
 
1. นางสาววันทนี  ย่องบุตร
2. นางสาวจิณห์ณิภา  สุภาพบุรุษ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
 
1. นางพัชรีพร  ทรงคุณ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
 
1. นางพัชรีพร  ทรงคุณ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
 
1. นางพัชรีพร  ทรงคุณ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
 
1. นางประภาพร  ทรายทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทรงคุณ
 
1. นางประภาพร  ทรายทอง
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  สัตยาชัย
2. เด็กชายคุณานนท์  ศรีวงศ์
3. เด็กหญิงณฐมน  คำปิ่น
4. เด็กชายณุรุจ  ลิ้มนันทพิสิฐ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สวัสดิเวช
6. เด็กชายพชรพล  อึ๋งสกุล
7. เด็กชายพัทธดนย์  พรหมอินทร์
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำวอน
9. เด็กหญิงศุจิรดา  ลิ้มนันทพิสิฐ
10. เด็กหญิงอาทิมา  ทั่นเส้ง
 
1. นางสุพินยา  สุขเกษม
2. นางสาวสาธิตา  สุขเกษม
3. นางเสาวนีย์  ศะศิสุวรรณ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนัฐริกา  เสริมจิตต์
2. เด็กหญิงพราวณภา  วงศ์สกุลรุ่งเรือง
 
1. นางสาวซูไวดา  อูมา
2. นางสาวทัศนีย์  แก้วละเอียด
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีวัฒนกุล
2. เด็กหญิงอาทิมา  ปันแก้ว
 
1. นางสาวซูไวดา  อูมา
2. นางสาวทัศนีย์  แก้วละเอียด
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูเสือหึง
2. เด็กหญิงธัญสินีส์  ช่างแห
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  แพงอุฐ
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  จินดารส
2. นางภรนิพา  ดุกหลิ่ม
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงวรางรัตน์  รัตนวิเชียร
3. เด็กหญิงไอยวริญญ์  ริยาพันธ์
 
1. นางสาวอารุณี  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวปภัสสร  อาหมาน
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงภัททียา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงสิรินดา  คงทอง
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  มงคลบุตร
 
1. นางเสาวนีย์  ศะศิสุวรรณ
2. นางสาวปภัสสร  อาหมาน