สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 20 1. เด็กชายสรศักดิ์  ยุบลรัตน์
 
1. นางพนมพร  ธีระจารุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงปารวี  ปะหนัน
2. เด็กหญิงพัชรภา  สุขศรีเมือง
3. เด็กหญิงวรรณษา  เภาศรี
 
1. นางฟ้า  ทองตัน
2. นางพนมพร  ธีระจารุวรรณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.89 เงิน 24 1. เด็กหญิงกนกพร  หอมทอง
2. เด็กชายสรศักดิ์  ยุบลรัตน์
 
1. นางสาวจรัสศรี  ฤทธิโชติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงพิงค์กี้  บุตรพรม
 
1. นางสาวกิรตา  ลือบา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎา  คงเกื้อ
2. เด็กหญิงปพาดา  บุตรพรม
3. เด็กชายปิติกร  พรหมแสน
 
1. นางสาวกิรตา  ลือบา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงอารียา  ฤทธิ์รักษา
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  พูลแก้ว
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 22 1. เด็กชายธนภัทร  เมืองเยาว์
2. เด็กชายพงศกร  คำคูณ
3. เด็กชายพัชรพล  หวังดี
 
1. นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ
2. นางขัตติยา  ยุคุณธร
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงณิชารีย์  มุขแก้ว
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โชติดาว
3. เด็กหญิงปรารถนา  มะหนิ๊
 
1. นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ
2. นางขัตติยา  ยุคุณธร